Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 6480/24-3-2016 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών καθορίζεται η χρονική περιοδος απαγόρευσης αλιείας στη Λίμνη Κερκίνη.

 

Απόφαση Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2001, ορίζονται τα εξής: «Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεση τρίμηνο. Η έκθεση υποβάλλεται μετά τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»

 

Εκτέλεση προϋπολογισμού Α' τριμήνου 2015

Εκτέλεση προϋπολογισμού Β' τριμήνου 2015

Εκτέλεση προϋπολογισμού Γ' τριμήνου 2015

Εκτέλεση προϋπολογισμού Δ' τριμήνου 2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς τους δικαιούχους του Προγράμματος ΤΕΒΑ (Επισιτιστικής και βασικής Υλικής Συνδρομής)

Η 1η διανομή τροφίμων και ειδών παντοπωλείου θα γίνει την Τρίτη 29 Μαρτίου, την Τετάρτη 30 Μαρτίου και την Πέμπτη 31 Μαρτίου από τις 9:00 έως τις 14:30 στο ισόγειο του κτιρίου της πρώην ΔΕΥΑΗ. (πρώην LaPiazza)

Για την παραλαβή πρέπει απαραίτητα ο δικαιούχος να φέρει μαζί του την αίτηση, την ταυτότητα, το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ.

Αν παραλάβει τα προϊόντα άλλο πρόσωπο από τον αιτούντα ή τους ωφελούμενους της οικογένειας του (που δηλώθηκαν στην αίτηση) πρέπει να φέρει εξουσιοδότηση από τα ΚΕΠ.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων η διανομή θα γίνει με τα αρχικά του επώνυμου του αιτούντος ως εξής:

  • Τρίτη 29 Μαρτίου από το Α έως το Ι
  • Τετάρτη 30 Μαρτίου από το Κ έως το Ν
  • Πέμπτη 31 Μαρτίου από το Ο έως το Ω

2016 03 05 xorodia iraklia

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου Κ.Μ. έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4014/2004 (ΦΕΚ 209 τ.Α) σε συνδυασµό µε την Κ.Υ.Α. 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45 τ.Β) ανακοινώνει στους πολίτες και τους φορείς εκπροσώπησης τους για να λάβουν γνώση θέτοντας στη διάθεση τους κάθε περιβαλλοντική πληροφορία, περί του µε αρ. Πρωτ.: οικ.100125/08.01.2016 έγγραφο του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ∆/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης , Τµ. Γ' που αφορά ∆ιαβίβαση µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για το έργο : « Αδειοδότηση υφιστάµενων υποδοµών τριών υφιστάµενων αρδευτικών δικτύων στην πεδιάδα Σερρών (1ου αρδευτικού δικτύου Ηράκλειας-ΙΙΙ αρδευτικού δικτύου Σιδηροκάστρου-δικτύου ∆υτικής ∆ιώρυγας», (υποκατηγορία Α1 – 2η οµάδα – Υδραυλικά Έργα - µε α/α 03). Φορέας υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας : ΤΟΕΒ 1ου ΑΡ∆ΕΥΤ. ∆ΙΚΤΥΟΥ, ΤΟΕΒ ΙΙΙ ΑΡ∆ΕΥΤ.∆ΙΚΤΥΟΥ, ΤΟΕΒ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ ∆ΙΩΡΥΓΑΣ

1. Ηµεροµηνία έναρξης της δηµόσιας διαβούλευσης ορίζεται η 11.01.2016 και ηµεροµηνία λήξης αυτής η 11.03.2016.

2. Ηµεροµηνία έναρξης της προθεσµίας για την κατάθεση απόψεων των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους ορίζεται η 22.01.2016 και ηµεροµηνία λήξης αυτής η            25.02.2016

3. Αρµόδια Υπηρεσία του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ∆/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης , Τµ. Γ'

4. Αρµόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών στοιχείων και για την παραλαβή των εγγράφων απόψεων και προτάσεων των πολιτών και φορέων είναι το Τµ. Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. Σερρών (Τηλ. 2321350442) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Η παρούσα ανακοίνωση- πρόσκληση είναι αναρτηµένη στην επίσηµη ιστοσελίδα της Περιφέρειας     Κεντρικής Μακεδονίας, http://www.pkm.gov.gr  και        ειδικότερα         στη       διαδροµή Ενηµέρωση/Περιβαλλοντική      Αδειοδότηση Έργων  και  ∆ραστηριοτήτων/∆ηµοσιοποιήσεις Περιφερειακού Συµβουλίου/Α.Ε.Π.Ο.

Η παρούσα ανακοίνωση-πρόσκληση να δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” την 22η Ιανουαρίου 2016.

Τα έξοδα δηµοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης-πρόσκλησης στον Τύπο, βαρύνουν το φορέα υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας. (Άρθρο 19, παρ. 8 του Ν. 4014/2011 ΦΕΚ 209 τ. Α).

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Κ.Μ.

Αντώνιος ∆. Γυφτόπουλος

 

 

Το Γυμνάσιο Ηράκλειαςς

συμμετέχει στο 8ο φεστιβάλ μαθητικών ταινιών "Πάμε Σινεμά" με την ταινία:

"ΒΟΥΒΑΛΙΣΙΟ ΓΑΛΑ"

Με την ψήφο μας , βοηθάμε το σχολείο μας να κερδίσει το βραβείο κοινού .

Ψηφίστε στην επίσημη ιστοσελίδα του Πάμε Σινεμά.

 

http://www.pamecinema.net/

 

 

 

 

Τα αποτελέσματα για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος"Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής".

υπ' αριθμ. 715/30-12-2015 με τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ ( https://app.diavgeia.gov.gr/ ) με ΑΔΑ:ΩΣΛΛΟΚΗΧ-27Ρ

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.