Υποχρέωση όλων μας είναι να συνδράμουμε με κάθε πρόσφορο τρόπο και άμεσα παρέχοντας βοήθεια σε αυτούς που τη χρειάζονται.

Συγκεντρώνονται γιατις επόμενες τρείς μέρες είση πρώτης ανάγκης, όπως κουβέτρες, παπλώματα, σκηνές στο γραφείο του Κέντρου Κοινότητας,

προκειμένου να αποσταλλούν στις δύο χώρες που δοκιμάστηκαν από τους σεισμούς.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                         

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ.Μ.                                       

Θεσσαλονίνη, 31 Ιανουαρίου 2023

Α.Π.: 76145(85)

ΠΕΤ: 2212886820

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σε εφαρμογή των διατάξεων των α) ΚΥΑ 1649/45/2014 (ΦΕΚ 45/Β’/2014), β) Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2014) γ) το H.Π. 37111/2021 (ΦΕΚ 1391/Β/2003) και δ) Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/07.05.2020) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, γνωστοποιούμε στους αρμόδιους δημόσιους φορείς, υπηρεσίες και πολίτες ότι έχει κατατεθεί στην υπηρεσία μας και τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, το με αρ. Πρωτ. 14820/31-01-2023 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης που αφορά:

1. Το έργο: «Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας : «Συστεγαζόμενο Βουστάσιο δυναμικότητας 941 αγελάδων (557ισοδυνάμων ζώων) της εταιρείας Κ.Τ.Γ. ΤΣΙΝΤΣΗΣ Ο.Ε.» που είναι εγκαταστημένο στο με αριθμό 98,99.100,101 α,101 β, &102 αγροτεμάχια συνολικού εμβαδού 43.418,41τμ Δ.Ε. Δασοχωρίου του Δήμου Ηράκλειας Π.Ε. Σερρών.».

2. Ανήκει στην: υποκατηγορία Α2, Ομάδα 7η: Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις με Α/Α 09.

3. Φορέας υλοποίησης του έργου: “Κ.Τ.Γ. ΤΣΙΝΤΣΗΣ Ο.Ε. ” με δ.τ. “MILK FARM”.

4. Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και υπηρεσίες και των απόψεων του κοινού στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την 01/ 02/ 2023 έως 03/ 03/ 2023.

5. Αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ. (τηλ.2313–309 253 κ. Ε. Θεοδωρίδης).

6. Αρμόδια Υπηρεσία για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών στοιχείων είναι η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Σερρών (τηλ. 2321350398) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή μπορείτε να βρείτε στη σελίδα: http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=elgr&page=491

7. Το παρόν δημοσιεύεται στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ» των Σερρών την 01 Φεβρουαρίου 2023.

 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης – πρόσκλησης στον Τύπο βαρύνουν τον φορέα υλοποίησης του έργου, βάσει της ΚΥΑ αριθ. Οικ.:1649/4/2014 (ΦΕΚ 45 τ.Β’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Κ.Μ.

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι έχει εκδοθεί η απόφαση για την οριστική χορήγηση θέσεων στους πωλητές που δραστηριοποιούνται στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Ηράκλειας (ΠΙΝΑΚΑΣ 1-Λαϊκή Ηράκλειας και ΠΙΝΑΚΑΣ 2- Λαϊκή Στρυμονικού), που κατείχαν θέση χωρίς διοικητική πράξη τοποθέτησης.

 

Απόφαση

 

 

Ο Δήμος Ηράκλειας, προκειμένου να αντικαταστήσει μέλος-Δημότη της Δημοτικής Επιτροπή Διαβούλευσης με θητεία που θα λήγει στις 31/12/2023, απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στους Δημότες του που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου.

  • Οι δημότες του Δήμου Ηράκλειας που επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, θα εγγραφούν σε ειδικό κατάλογο που θα τηρείται στο Δήμο και η συμμετοχή του νέου μέλους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, θα γίνει μετά από κλήρωση μεταξύ των εγγεγραμμένων στον κατάλογο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τη βούλησή τους για συμμετοχή στην Επιτροπή Διαβούλευσης με τους εξής τρόπους:

  • Εγγράφως στο Δημοτικό Κατάστημα Ηράκλειας, στο Πρωτόκολλο του Δήμου.
  • Στο κεντρικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Δήμου This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

το αργότερο μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου 2023.

Πληροφορίες: τηλ. 2325350105

 

Ο Αντιδήμαρχος

Διοίκησης και Οικονομικών

Λαζαρίδη Ανέστη

 

 

1. Σας γνωρίζουμε ότι οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2026 (γεννημένοι το έτος 2005), έχουν υποχρέωση να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) από 02 Ιανουαρίου 2023 έως και 31 Μαρ 2023. Η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής δύναται να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού τόπου www.stratologia.gr , και προϋποθέτει οι στρατεύσιμοι να διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και κωδικούς taxisnet.

2. Εναλλακτικά οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2026, λαμβάνοντας υπόψη τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα πρόληψης της διασποράς του κοροναϊού Covid-19, μπορούν να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής προσερχόμενοι σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για τους διαμένοντες στην Ελλάδα, ή Ελληνική Προξενική Αρχή για τους διαμένοντες στο εξωτερικό.

3. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να προσκομίσουν Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο, Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ, Βεβαίωση ΑΜΚΑ (καθώς και ιατρικές γνωματεύσεις μόνο για όσους έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας). Οι διαμένοντες στο εξωτερικό εφόσον δεν διαθέτουν κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομίσουν επίσημα ξενόγλωσσα έγγραφα απόδειξης της ταυτοπροσωπίας τους.

4. Επίσης, οι στρατεύσιμοι, ανεξαρτήτως αν διαμένουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, οφείλουν να γνωστοποιούν υποχρεωτικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (E-mail).

5. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία μας στα τηλ.2313320921,-928,-930,-942,-951 και να ανατρέχετε στην ιστοσελίδα www.stratologia.gr.

 

Οδηγίες απογραφής

 

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε την 24η του μηνός Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00’, σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, που θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ηράκλειας.

 

Πρόσκληση 

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.