Εκτίθεται σε πρόχειρο φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η παραχώρηση χρήσεως χώρων εγκατάστασης και λειτουργίας ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ , στην Εμποροπανήγυρη Ηράκλειας, κατά την διάρκεια τέλεσης από 18-22 Αυγούστου 2022, όπως αυτό εμφανίζεται επί του χάρτου της εμποροπανήγυρης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηράκλειας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, στις  26 ΙΟΥΛΙΟΥ   2022, ημέρα ΤΡΙΤΗ και με ώρα λήξης   10.ΟΟπμ. και επαναληπτική σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη στις 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα λήξης 10:00πμ. με τους όρους και υποχρεώσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη.

Αντίγραφο της λεπτομερούς διακήρυξης και των λοιπών πληροφοριακών στοιχείων της δημοπρασίας διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από το Δήμο Ηράκλειας Σερρών και στα τηλέφωνα 2325350148, 2325025990 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον Δήμο Ηράκλειας.

Ο Αντιδήμαρχος

Δ/κών & Οικ/κών Λειτουργιών

Λαζαρίδης   Ανέστης

 

Περίληψη διακήρυξης   -   Διακήρυξη

 

 

 

Εκτίθεται σε προφορική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση τμήματος δημοτικής έκτασης έκτασης 6.203,14 τμ. από το με αριθμό 424 «βοσκή κοινή» του αναδασμού έτους 1962 του αγροκτήματος της Τ.Κ. Κοίμησης, για την εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ.».

Η εκμίσθωση θα γίνει με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηράκλειας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, την    19η  Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και με ώρα λήξης 11.00 π.μ και επαναληπτική σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη την  21η  Ιουλίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης 11.00π.μ.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αντίγραφα της διακήρυξης και των όρων διακήρυξης θα παρέχονται καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας και στα τηλέφωνα 2325 3 50148.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν το Δήμο Ηράκλειας.

 

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη

 

 

 

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας

Διακηρύττει ότι :

Εκτίθεται σε προφορική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία:

α) το δικαίωμα απόληψης των δασικών προϊόντων που θα προέλθουν από την υλοτόμηση ενενήντα εννέα (99) ατόμων λεύκης  που φύονται στο Ο.Τ. 101, οικόπεδο 855 της  Κ. Κοίμησης.

Η υλοτόμηση των λευκών θα γίνει με ευθύνη, προσωπικό και μέσα του αναδόχου.

Τα αναλυτικά στοιχεία των προς υλοτομία δένδρων παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί:

Α/α Κοινότητα Τοποθεσία Δασοπονικό είδος Αριθμός ατόμων Εκτιμώμενος όγκος (κ.μ.)
1 Κοίμησης Ο.Τ. 101, οικόπεδο 855 Λεύκη 99 185

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο και όχι για μέρος των προϊόντων που θα προέλθουν από την υλοτόμηση.

Η διαδικασία θα γίνει με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηράκλειας, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου Ηράκλειας στις:

16η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη με ώρα λήξης στις 11.00π.μ. και επαναληπτική  σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη την 20η Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα με ώρα λήξης στις 11.00π.μ.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αντίγραφα της διακήρυξης και των όρων διακήρυξης θα παρέχονται καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας και στο τηλέφωνο 2325 3 50133.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον Δήμο Ηράκλειας Σερρών.

 

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη

 

 

 

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Ν. Σερρών, διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00 € χωρίς ΦΠΑ:

Δαπάνη εργασιών:     118.440,03 €

ΓΕ + ΟΕ 18%:           21.319,21 €

Απρόβλεπτα 15%:     20.963,89 €

Δαπάνη της αναθεώρησης: 567,19 €.

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Ν. Σερρών, διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 351.774,19 € χωρίς ΦΠΑ:

Δαπάνη εργασιών:     258.772,00 €

ΓΕ + ΟΕ 18%:          46.578,96 €

Απρόβλεπτα 15%:     45.802,64 €

Δαπάνη της αναθεώρησης: 620,59 €.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών ενάριθμος έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας

προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς  για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την δημιουργία παιδικών χαρών του Δήμου Ηράκλειας.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων είκοσι μία χιλιάδων εκατόν σαράντα πέντε ευρώ (221.145,00 €) και θα χρηματοδοτηθεί από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταμείου και από Δημοτικούς Πόρους.

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 616.373,30 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τους όρους της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών :

«KΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ (ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ )»

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.