Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών :

«KΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ (ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ )»

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας προκηρύσσει

Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο κατακύρωσης είναι πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των εργασιών που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες με θέμα:

«ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ»  

Το συνολικό κόστος θα ανέλθει στο ύψος των #8.700,00€# με Φ.Π.Α.                                                                                           

O Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηράκλειας διακηρύσσει επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση σχολικού κυλικείου Γυμνασίου Σκοτούσσας.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηράκλειας την 28η Μαρτίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως τις 14:00 από το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηράκλειας, τηλ. : 2325028310-28311 . Αντίγραφο της διακήρυξης διατίθεται στην ιστοσελίδα του Δήμου σε ηλεκτρονική μορφή ή χορηγείται στους ενδιαφερόμενους από το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής .

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ηράκλεια.

 

Περίληψη διακήρυξης  - Διακήρυξη 

 

 

 

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Ν. Σερρών, διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ », συνολικού προϋπολογισμού 194.196.40 € χωρίς ΦΠΑ:  

     Δαπάνη εργασιών:     114.878.13 €

     ΓΕ + ΟΕ 18%:             20.678.06 €       Απρόβλεπτα 15%:             20.333.43 €       Δαπάνη της αναθεώρησης:     720,38 €.

Ο Δήμραχος Ηράκλειας προκηρύσσει:

    Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια. Κριτήριο κατακύρωσης είναι για α) τα ελαιόλαδα, είδη οπωροπωλείου, είδη κρεοπωλείου και

κατεψυγµένα το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκδιδόµενο δελτίο πιστοποίησης τιµών της Υπηρεσίας Εµπορίου της οικείας Περιφέρειας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3438/2006.

β) για τα υπόλοιπα είδη παντοπωλείου, είδη αρτοποιείου, και γαλακτοκοµικά  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά τμήμα αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Αριθμός Διακήρυξης:15895/28-12-2021 με Συστημικό Αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ :146087.

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας προκηρύσσει:

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια «Ειδών Καθαριότητας και Ειδών Υγιεινής του Δήμου Ηράκλειας και των Νομικών του Προσώπων 2021-2022». Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά τμήμα αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Αριθμός Διακήρυξης: 15893/28-12-2021 με Συστημικό Αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ:146058.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια:

« Προμήθεια Πινακίδων Σήμανσης »

Το συνολικό κόστος της προμήθειας θα ανέλθει στο ύψος των #18.600,00€# με Φ.Π.Α.

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.