Ο Δήμαρχος Hράκλειας προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή Δημόσιο Διαγωνισμόγια την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016-2017» Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή. Για τα καύσιμα χαμηλότερη τιμή θεωρείται το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης κάθε είδους, την ημέρα παράδοσής τους ,του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου θα βρίσκεται η έδρα του αναδόχου. Για τα λιπαντικά τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολό τους.

Αριθμός Διακήρυξης: 6980/25-05-2016

1.Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ηράκλειας

   Διεύθυνση: Πλ. Μπακογιάννη 2-Ηράκλεια Σερρών ,62400

   Τηλέφωνο:23253.50138-141-140 Φαξ:23253.50159

2.Τίτλος:Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ηράκλειας και των νομικών του προσώπων    

   έτους 2016-2017.

3.Υπό προμήθεια είδη :

   Ι) ΚΑΥΣΙΜΑ

   α)πετρέλαιο θέρμανσης , β)πετρέλαιο κίνησης , γ)βενζίνη αμόλυβδη.

Τα οποία έχουν χωριστεί σε ομάδες ως εξής :

ΟΜΑΔΑ Α:Όσον αφορά τον Δήμο Ηράκλειας τα προς προμήθεια είδη είναι :πετρέλαιο θέρμανσης , πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη συνολικής αξίας 192.000,00€ με ΦΠΑ.

OΜΑΔΑ Β:Όσον αφορά τον Φορέα Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας (ΦΟ.Π.Η.) το προς προμήθεια είδος είναι πετρέλαιο θέρμανσης συνολικής αξίας 31.051,35€ με ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ Γ:Όσον αφορά την Σχολική Επιτροπή Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηράκλειας το προς προμήθεια είδος είναι πετρέλαιο θέρμανσης συνολικής αξίας 80.000,00€ με ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ Δ:Όσον αφορά την Σχολική Επιτροπή Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηράκλειας το προς προμήθεια είδος είναι πετρέλαιο θέρμανσης συνολικής αξίας 60.000,00€ με ΦΠΑ.

ΟΜΑΔΑ Ε:Όσον αφορά την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ηράκλειας (Κ.Ε.Δ.Η.) τα προς προμήθεια είδη είναι: πετρέλαιο θέρμανσης και βενζίνη αμόλυβδη συνολικής αξίας 30.000,00€ με ΦΠΑ.

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: Όσον αφορά την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηράκλειας (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) τα προς προμήθεια είδη είναι: πετρέλαιο θέρμανσης , πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη συνολικής αξίας 45.270,00€ με ΦΠΑ.

II)ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Τα υπό προμήθεια λιπαντικά που θεωρούνται απαραίτητα για τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου Ηράκλειας έχουν συνολική αξία 10.000,00€ με ΦΠΑ.

4.Κατανομή σε ομάδες : Δικαίωμα συμμετοχής για μία ή περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών υπό την προϋπόθεση ότι θα καλύπτεται όλη η προβλεπόμενη ποσότητα της ομάδας.

5.Συνολικός προϋπολογισμός :    364.488,90χωρίς Φ.Π.Α.

                                                       83.832,45€ Φ.Π.Α.(23%)

                                                  448.321,35€ συνολικός προϋπολογισμός

6.Διάρκεια σύμβασης : Από υπογραφής της σύμβασης και για ένα (1) έτος με δικαίωμα χρονικής παράτασης της σύμβασης για άλλους τρεις (3) μήνες   εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύμβασης. Σημειώνεται ότι θα υπογρφούν επιμέρους συμβάσεις με τα νομικά πρόσωπα .Ο Δήμος και τα νομικά του πρόσωπα δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν τα σύνολο των καυσίμων –λιπαντικών που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

7.Απαιτούμενες εγγυήσεις :Η εγγυήση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού ( χωρίς ΦΠΑ) είτε για το σύνολο της προμήθειας είτε για το μέρος(ομάδα)που προσφέρεται από κάθε διαγωνιζόμενο. Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η απευθείας ανάθεση υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς ΦΠΑ., νόμος 4281/2014.

8.Διάθεση εγγράφων-στοιχείων του διαγωνισμού: Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.dimosiraklias.grόπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (www.promitheus.gov.gr)

9.Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα

διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 29 Iουνίου 2016 και ώρα 07:00π.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 5 Ιουλίου 2016 και ώρα 15.00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 11 Ιουλίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

10. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού ,χωρίς καμιά αλλαγή, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την ημέρα του διαγωνισμού.

11. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά, νομικά πρόσωπα ,ενώσεις προμηθευτών, συνεταιρισμοί.

12. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.

 

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη  -  Μελέτη

 

 

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2016-2017)» Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των εργασιών που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος.

Αριθμός Διακήρυξης: 6972/25-05-2016

1.Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ηράκλειας

   Διεύθυνση: Πλ. Μπακογιάννη 2-Ηράκλεια Σερρών ,62400

   Τηλέφωνο:23253.50133-23253.50136-23253.50137 Φαξ:23253.50131

2.Τίτλος:Αποκομιδή Απορριμμάτων (Νέα σύμβαση 2016-2017)

3.Είδος της σύμβασης: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών

4.Περιγραφή -Αντικείμενο της σύμβασης: Εργασίες Αποκομιδής -μεταφοράς απορριμμάτων

(CPV90511000-2), από το Δήμο Ηράκλειας και συγκεκριμένα από τη Δημοτική Ενότητα Στρυμονικού και τη Δημοτική Ενότητα Ηράκλειας(εκτός από τις Τ.Κ. Βαλτερού Καρπερής και τον Οικισμό Ψωμοτοπίου). 5.Προσφορές : Γίνoνται δεκτές προσφορές που θα αφορούν το σύνολο των εργασιών της ανωτέρω σύμβασης .

6.Συνολικός προϋπολογισμός :173.208,60€ με Φ.Π.Α. Προεκτιμώμενη αξία:140.820,00€ χωρίς Φ.Π.Α.                                                  

7.Διάρκεια σύμβασης : Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

8.Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α. ήτοι 2.816,40€.

   Για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης , ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης , το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

9.Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι.

10.Διάθεση εγγράφων-στοιχείων του διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. όπου και υποβάλλονται τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών –διευκρινήσεων ,μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς .

Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.dimosiraklias.grόπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ

11.Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στις 07-06-2016 ώρα 15.00 μ.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους στις 10-06-2016 και ώρα 15.00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 16-06-2016 και ώρα 10.00 π.μ.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

12. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Έξι(6) μήνες

13. Δικαίωμα συμμετοχής: Oλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά) συνεταιρισμοί, ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα (υπηρεσίες αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων) και διαθέτουν την τεχνογνωσία και τη σχετική εμπειρία για την εκτέλεση της εργασίας.

14. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

 

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη  -  Μελέτη

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Ν. Σερρών, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00 €:

Δαπάνη εργασιών :   11.980,37 €

ΓΕ + ΟΕ 18%       :   2.156,47 €

Απρόβλεπτα 15% :    2.120,53 €

Αναθεώρηση         :       2,80 €

Φ.Π.Α.                : 3.739,84 €

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από το Δημαρχείο Ηράκλειας, Πλατεία Π. Μπακογιάννη 2, 62400 Ηράκλεια Σερρών, μέχρι την 12-05-2016, ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου Β, με τις τροποποιήσεις του σύμφωνα με τους Ν.4281/2014, Ν.4278/2014 και Ν.4250/2014.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2325 3 50131.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17 Μαΐου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης κατά το άρθρο 5, του Ν. 3669/2008.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, Α1 τάξης και άνω στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με τους περιορισμούς που ισχύουν β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο και 3) όσοι έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 325,20 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηράκλειας Ν. Σερρών.

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη  - Μελέτη

Ο Δήμος Ηράκλειας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση ταχυδρομικών υπηρεσιών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή στην ειδική υπηρεσία των ΕΛΤΑ (πόρτα-πόρτα) έτους 2016-2017 συνολικού ποσού 1.800,00€, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν κλειστές προσφορές έως την Δευτέρα 25/04/2016 στις 14:00 μ.μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.

Για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης  έχουν προϋπολογισθεί σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό  2016 του Δήμου Ηράκλειας και συγκεκριμένα ποσό ύψους 1.500,00€ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2016 και ποσό ύψους 300,00€ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2017.

Η παροχή της υπηρεσίας θα ανατεθεί στο μειοδότη σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.28/80 με απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.2325350140 εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Ν. Σερρών, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 62.500,00 €:

Δαπάνη εργασιών :   37.419,55 €

ΓΕ + ΟΕ 18%       :   6.735,52 €

Απρόβλεπτα 15% :    6.623,26 €

Αναθεώρηση         :         34,68 €

Φ.Π.Α.                : 11.686,99 €

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από το Δημαρχείο Ηράκλειας, Πλατεία Π. Μπακογιάννη 2, 62400 Ηράκλεια Σερρών, μέχρι την 21-04-2016, ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, υπόδειγμα τύπου Β, με τις τροποποιήσεις του σύμφωνα με τους Ν.4281/2014, Ν.4278/2014 και Ν.4250/2014.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2325 3 50131.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26 Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης κατά το άρθρο 5, του Ν. 3669/2008.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, Α1 τάξης και άνω στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με τους περιορισμούς που ισχύουν β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο και 3) όσοι έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.016,26 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηράκλειας Ν. Σερρών.

 

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη Μελέτη (Ενημερώθηκε στις 18-04-2016)

Εκτίθεται σε προφορική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία το δικαίωμα απόληψης δασικών προϊόντων από υλοτόμηση δένδρων που βρίσκονται στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου, την κεντρική πλατεία, τα κοιμητήρια της ΔΚ. Ηράκλειας και στον αύλειο χώρο του Γυμνασίου Κοίμησης.

         Η εκμίσθωση θα γίνει με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηράκλειας, ενώπιον της αρμόδιας Δημοτικής Επιτροπής, την εικοστή έκτη (26)η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016, ημέρα ΤΡΙΤΗ και με ώρα λήξης 12.00 μ. και επαναληπτική σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη την 5η ΜΑΙΟΥ 2016 , ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα λήξης 12.00 μ.

       Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αντίγραφα της διακήρυξης και των όρων διακήρυξης θα παρέχονται καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας και στα τηλέφωνα 2325350133, -144.

       Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον Δήμο Ηράκλειας Σερρών.

 

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη

Εκτίθενται σε προφορική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία οι εκμισθώσεις των σχολικών αγροτεμαχίων:

της Τοπικής Κοινότητας ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ του Δήμου Ηράκλειας Σερρών συνολικής έκτασης 4.208,00 τ.μ.(αριθ. αγροτεμαχίου 611), που βρίσκεται στη Τ.Κ. ΧΕΙΜΑΡΟΥ , για την τετραετία 2016-2019.

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη

------------------------------------------------

 της Τοπικής Κοινότητας ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ του Δήμου Ηράκλειας Σερρών συνολικής έκτασης 2.875,00 τ.μ.(αριθ. αγροτεμαχίου 309), που βρίσκεται στη Τ.Κ. ΧΕΙΜΑΡΟΥ , για την τετραετία 2016-2019.

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη

------------------------------------------------

της Τοπικής Κοινότητας ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ του Δήμου Ηράκλειας Σερρών συνολικής έκτασης 6.680,00 τ.μ.(αριθ. αγροτεμαχίου 571), που βρίσκεται στη Τ.Κ. ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ , για την τετραετία 2016-2019.

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη

------------------------------------------------

της Τοπικής Κοινότητας ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ του Δήμου Ηράκλειας Σερρών συνολικής έκτασης 8.250,00 τ.μ.(αριθ. αγροτεμαχίου 247), που βρίσκεται στη Τ.Κ. ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ , για την τετραετία 2016-2019.

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη

------------------------------------------------

της Τοπικής Κοινότητας ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ του Δήμου Ηράκλειας Σερρών συνολικής έκτασης 15.625,00 τ.μ.(αριθ. αγροτεμαχίου 205), που βρίσκεται στη Τ.Κ. ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ , για την τετραετία 2016-2019.

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη

------------------------------------------------

της Τοπικής Κοινότητας Ν.ΤΥΡΟΛΟΗΣτου Δήμου Ηράκλειας Σερρών συνολικής έκτασης 6.897,00 τ.μ.(αριθ. αγροτεμαχίου 429), που βρίσκεται στη Τ.Κ. Ν.ΤΥΡΟΛΟΗΣ , για την τετραετία 2016-2019.

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη

------------------------------------------------

της Τοπικής Κοινότητας Ν.ΤΥΡΟΛΟΗΣτου Δήμου Ηράκλειας Σερρών συνολικής έκτασης 10.000,00 τ.μ.(αριθ. αγροτεμαχίου 426), που βρίσκεται στη Τ.Κ. Ν.ΤΥΡΟΛΟΗΣ , για την τετραετία 2016-2019.

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη

------------------------------------------------

της Τοπικής Κοινότητας Ν.ΤΥΡΟΛΟΗΣτου Δήμου Ηράκλειας Σερρών συνολικής έκτασης 3.223,00 τ.μ.(αριθ. αγροτεμαχίου 422), που βρίσκεται στη Τ.Κ. Ν.ΤΥΡΟΛΟΗΣ , για την τετραετία 2016-2019.

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη

------------------------------------------------

της Τοπικής Κοινότητας Ν.ΤΥΡΟΛΟΗΣτου Δήμου Ηράκλειας Σερρών συνολικής έκτασης 5.500,00 τ.μ.(αριθ. αγροτεμαχίου 246), που βρίσκεται στη Τ.Κ. Ν.ΤΥΡΟΛΟΗΣ , για την τετραετία 2016-2019.

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη

------------------------------------------------

της Τοπικής Κοινότητας ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ του Δήμου Ηράκλειας Σερρών συνολικής έκτασης 12.687,00 τ.μ.(αριθ. αγροτεμαχίου 188), που βρίσκεται στη Τ.Κ. ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ , για την τετραετία 2016-2019.

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη

------------------------------------------------

της Τοπικής Κοινότητας ΚΟΙΜΗΣΗΣτου Δήμου Ηράκλειας Σερρών συνολικής έκτασης 22.802,00 τ.μ.(αριθ. αγροτεμαχίου 787), που βρίσκεται στη Τ.Κ. ΚΟΙΜΗΣΗΣ , για την τετραετία 2016-2019.

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη

------------------------------------------------

Οι εκμισθώσεις θα γίνουν με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηράκλειας, ενώπιον της αρμόδιας Δημοτικής Επιτροπής τις μέρες και ώρες που αναγράφονται στην περίληψη της κάθε διακήρυξης.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αντίγραφα της διακήρυξης και των όρων διακήρυξης θα παρέχονται καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας και στα τηλέφωνα 2325350144.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον Δήμο Ηράκλειας Σερρών.

Ο Δήμος Ηράκλειας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση για τις υπηρεσίες απομαγνητοφώνησης συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου περιόδου 2016-2017 συνολικού ποσού 4600,00€, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν κλειστές προσφορές έως την Τρίτη 05/04/2016 στις 10:00 π.μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου.

Για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης  έχουν προϋπολογισθεί σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό  2016 του Δήμου Ηράκλειας και συγκεκριμένα ποσό ύψους 3.840,00€ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2016 και ποσό ύψους 760,00€ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2017.

Η παροχή της υπηρεσίας θα ανατεθεί στο μειοδότη σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.28/80 με απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.2325350140 και 2325350111 εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Επισυνάπτεται η υπ.αριθ.1/2016 μελέτη του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και Πρωτοκόλλου

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

 

Κατεβάτε την Μελέτη

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.