Από το Δήμο Ηράκλειας Σερρών, γνωστοποιείται στους διαγωνιζόμενους ότι από τις 8 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14:00 π.μ. διατίθεται το Πρακτικό Διαγωνισμού του έργου: ¨Συντήρηση κοιμητηρίων¨.

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχομένως) ένσταση κατ’ αυτού μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων

του Δήμου Ηράκλειας

Παπαβασιλείου Αργύριος

Πολιτικός Μηχανικός

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Ν. Σερρών, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 25.000,00 €:

Δαπάνη εργασιών :   14.927,52 €

ΓΕ + ΟΕ 18%       :   2.686,95 €

Απρόβλεπτα 15% :    2.642,17 €

Αναθεώρηση         :         68,56 €

Φ.Π.Α.                   :     4.674,80 €

ΜΕΤΡΟ 41 ΥΠΟΜΕΤΡΟ L321 ΔΡΑΣΗ L321-2ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER.

             Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013" με ποσοστό συγχρηματοδότησης … % από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και … % από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ082/08280000)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ   ΣΕΡΡΩΝ               ΔΗΜΟΣ   ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Αρ.πρωτ. 15019/25-08-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Ηράκλειας διακηρύττει ότι την 15 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Ηράκλειας θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία  κατά το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης – άρθρο 5 του Ν. 3669/08,,πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΦΥΡΟΥΔΙΟΥ».

Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμόγια την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 20 – 22 Κ.Μ. ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ». Κριτήριο κατακύρωσης είναι η συμφερότερη προσφορά, η οποία θα προκύψει σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης προσφορών. Συμφερότερη προσφορά, είναι εκείνη που θα παρουσιάσει το μεγαλύτερο λόγο της συνολικής βαθμολογίας προς την τιμή της οικονομικής προσφοράς.

Αριθμός Διακήρυξης: 12252/20-7-2015

1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ηράκλειας

Διεύθυνση: Πλ.Μπακογιάννη 2-Ηράκλεια Σερρών ,62400

Τηλέφωνο: 2325 3 50137-109 Φαξ: 2325 3 50159

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ:

Εκτίθεται σε προφορική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 500,00 τμ. Τ.Κ .Λιθοτόπου για εγκατάσταση ραδιοκεραίας.

Η εκμίσθωση θα γίνει με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηράκλειας, ενώπιον της αρμόδιας Δημοτικής Επιτροπής, την  3η AΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015, ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ   και με ώρα λήξης    10:15 π.μ.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αντίγραφα της διακήρυξης και των όρων διακήρυξης θα παρέχονται καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας και στα τηλέφωνα 2325350144.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΧΑΒΑΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


Περίληψη

Διακήρυξη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ:

Εκτίθεται σε προφορική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 4.017,.00 τμ. ΤΚ.ΒΑΛΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΓΕΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ

Η εκμίσθωση θα γίνει με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηράκλειας, ενώπιον της αρμόδιας Δημοτικής Επιτροπής,

την    3η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ   και με ώρα λήξης 10:30π.μ.

και σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη την 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα λήξης 10.30 π.μ

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αντίγραφα της διακήρυξης και των όρων διακήρυξης θα παρέχονται καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας και στα τηλέφωνα 2325350144.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΧΑΒΑΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Περίληψη

Διακήρυξη

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015» . Το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού του Δήμου είναι 27.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (καθαρό ποσό 21.951,22€ πλέον Φ.Π.Α. 5.048,78€).

Η προμήθεια των ελαστικών θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη στις 22-07-2015 και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας στην οδό Πλ.Μπακογιάννη 2 (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου ), ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής .

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού (χωρίς Φ.Π.Α.) και πιο συγκεκριμένα 439,05€. Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για επτά (7) μήνες μετά από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει όλη την ποσότητα και αξία των προς προμήθεια ειδών εάν αυτό υπαγορεύουν οι ανάγκες τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας , οδός Πλ.Μπακογιάννη 2, ή στο τηλέφωνο 23253-50138-58-57.

Περίληψη  -  Διακήρυξη  -  Μελέτη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ :

Εκτίθεται σε πρόχειρο φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η παραχώρηση χρήσεως χώρου εγκατάστασης και λειτουργίας του ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ , όπως αυτό εμφανίζεται επί του χάρτου της εμποροπανήγυρης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηράκλειας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, στις 27 Ιουλίου 2015, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και με ώρα λήξης 10.00 π.μ. και επαναληπτική σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη στις 3η Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης 10.00 π.μ. με τους όρους και υποχρεώσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη.

Ορίζεται ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των έξι χιλιάδων, πεντακοσίων πενήντα ευρώ (6.550,00€).

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 655,00€ και θα απευθύνεται στο Δήμο Ηράκλειας.

Αντίγραφο της λεπτομερούς διακήρυξης και των λοιπών πληροφοριακών στοιχείων της δημοπρασίας διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από το Δήμο Ηράκλειας Σερρών (Διεύθυνση: Πλατεία Π. Μπακογιάννη 2, 62400 Ηράκλεια Ν. Σερρών, αρμόδια υπάλληλος : Χατζηπανταζή Βασιλική, τηλ 2325350146, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Περίληψη

Διακήρυξη

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.