Εκτίθεται σε προφορική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση σχολικών αγροτεμαχίων του Δήμου Ηράκλειας για την τετραετία 2016-2019.

Η εκμίσθωση θα γίνει με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηράκλειας, ενώπιον της αρμόδιας Δημοτικής Επιτροπής την 30η     ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και με ώρα λήξης 13:00 μ.μ. και επαναληπτική σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη την 5η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα λήξης 13:00μ.μ.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αντίγραφα της διακήρυξης και των όρων διακήρυξης θα παρέχονται καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας και στα τηλέφωνα 2325350144.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον Δήμο Ηράκλειας Σερρών.

Σχολικοί αγροί:

Αγροτεμάχιο 74 ΤΚ Κοίμησης: περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη

Αγροτεμάχιο 488ΤΚ Κοίμησης: περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη

Αγροτεμάχιο 246 ΤΚ Ν. Τυρολόης: περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη

Αγροτεμάχιο 422 ΤΚ Ν. Τυρολόης: περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη

Αγροτεμάχιο 426 ΤΚ Ν. Τυρολόης: περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη

Αγροτεμάχιο 429 ΤΚ Ν. Τυρολόης: περίληψη διακήρυξης Διακήρυξη

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηράκλειας προκηρύσσει, δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την μίσθωση:

  1. του κυλικείου του Γενικού Λυκείου Ηράκλειας
  2. του κυλικείου του Γυμνάσιου Κοίμησης

Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών για το κυλικείο του Γενικού Λυκείου Ηράκλειας θα γίνει στο γραφείο του Διευθυντή του Γενικού Λυκείου, στις 16 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 π.μ. δημόσια, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών για το κυλικείο του Γυμνασίου Κοίμησης θα γίνει στο γραφείο του Διευθυντή του Γυμνασίου, στις 16 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 π.μ. δημόσια, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα Γραφεία του Γενικού Λυκείου Ηράκλειας και του Γυμνασίου Κοίμησης, απ΄ όπου μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο της διακήρυξης του διαγωνισμού και να δουν το χώρο του κυλικείου και να πληροφορηθούν κάθε τι σχετικό, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. (Τηλ. Επικοιν. ΓΕΛ Ηράκλειας: 2325 0 25590, Γυμνάσιο Κοίμησης: 2325 0 23229)

Ο Πρόεδρος

Γκόγκας Νικόλαος

     Εκτίθεται σε προφορική φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 4.029,00τ.μ από το με αριθμό 1051 χερσολείβαδο κοινό της Σ.Δ. έτους 1959 του αγροκτήματος της Τ.Κ. Χειμάρρου του Δήμου Ηράκλειας Σερρών για την εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας.

     Η εκμίσθωση θα γίνει με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηράκλειας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, την   ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και με ώρα λήξης 11.30 π.μ. και επαναληπτική σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη την  14η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα λήξης 11.30π.μ. ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 1 του Π/Δ 270/81.

     Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αντίγραφα της διακήρυξης και των όρων διακήρυξης θα παρέχονται καθημερινά, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας και στα τηλέφωνα 2325 3 50144.

   Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης βαρύνουν τον Δήμο Ηράκλειας Σερρών.

 

Διακήρυξη

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Ν. Σερρών, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00 €:

Δαπάνη εργασιών :   11.968,45 €

ΓΕ + ΟΕ 18%       : 2.154,32 €

Απρόβλεπτα 15% :    2.118,42 €

Αναθεώρηση         :         18,98 €

Φ.Π.Α.                   :     3.739,84 €

Από το Δήμο Ηράκλειας Σερρών, γνωστοποιείται στους διαγωνιζόμενους ότι από τις 8 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14:00 π.μ. διατίθεται το Πρακτικό Διαγωνισμού του έργου: ¨Συντήρηση κοιμητηρίων¨.

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχομένως) ένσταση κατ’ αυτού μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων

του Δήμου Ηράκλειας

Παπαβασιλείου Αργύριος

Πολιτικός Μηχανικός

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Ν. Σερρών, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 25.000,00 €:

Δαπάνη εργασιών :   14.927,52 €

ΓΕ + ΟΕ 18%       :   2.686,95 €

Απρόβλεπτα 15% :    2.642,17 €

Αναθεώρηση         :         68,56 €

Φ.Π.Α.                   :     4.674,80 €

ΜΕΤΡΟ 41 ΥΠΟΜΕΤΡΟ L321 ΔΡΑΣΗ L321-2ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER.

             Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013" με ποσοστό συγχρηματοδότησης … % από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και … % από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ082/08280000)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ   ΣΕΡΡΩΝ               ΔΗΜΟΣ   ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

Αρ.πρωτ. 15019/25-08-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Ηράκλειας διακηρύττει ότι την 15 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Ηράκλειας θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία  κατά το σύστημα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης – άρθρο 5 του Ν. 3669/08,,πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΦΥΡΟΥΔΙΟΥ».

Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμόγια την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 20 – 22 Κ.Μ. ΜΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ». Κριτήριο κατακύρωσης είναι η συμφερότερη προσφορά, η οποία θα προκύψει σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης προσφορών. Συμφερότερη προσφορά, είναι εκείνη που θα παρουσιάσει το μεγαλύτερο λόγο της συνολικής βαθμολογίας προς την τιμή της οικονομικής προσφοράς.

Αριθμός Διακήρυξης: 12252/20-7-2015

1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ηράκλειας

Διεύθυνση: Πλ.Μπακογιάννη 2-Ηράκλεια Σερρών ,62400

Τηλέφωνο: 2325 3 50137-109 Φαξ: 2325 3 50159

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.