Εκτίθεται σε πρόχειρο φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η παραχώρηση χρήσεως χώρου εγκατάστασης και λειτουργίας του ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ , όπως αυτό εμφανίζεται επί του χάρτου της εμποροπανήγυρης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηράκλειας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, στις 25 Ιουλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και με ώρα λήξης 10.00 π.μ. και επαναληπτική σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη στις 4η Αυγούστου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης 10.00 π.μ. με τους όρους και υποχρεώσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη.

Ορίζεται ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των έξι χιλιάδων, πεντακοσίων ευρώ (6.500,00€).

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 650,00€ και θα απευθύνεται στο Δήμο Ηράκλειας.

Αντίγραφο της λεπτομερούς διακήρυξης και των λοιπών πληροφοριακών στοιχείων της δημοπρασίας διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από το Δήμο Ηράκλειας Σερρών (Διεύθυνση: Πλατεία Π. Μπακογιάννη 2, 62400 Ηράκλεια Ν. Σερρών, αρμόδια υπάλληλος : Χατζηπανταζή Βασιλική, τηλ 2325350146, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη

Εκτίθεται σε πρόχειρο φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό η παραχώρηση χρήσεως χώρου εγκατάστασης και λειτουργίας του ΛΟΥΝΑ-ΠΑΡΚ , όπως αυτό εμφανίζεται επί του χάρτου της εμποροπανήγυρης.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηράκλειας, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, στις 25 Ιουλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και με ώρα λήξης 10.00 π.μ. και επαναληπτική σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη στις 4η Αυγούστου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης 10.00 π.μ. με τους όρους και υποχρεώσεις που αναφέρονται στη Διακήρυξη.

Ορίζεται ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των έξι χιλιάδων, πεντακοσίων ευρώ (6.500,00€).

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 650,00€ και θα απευθύνεται στο Δήμο Ηράκλειας.

Αντίγραφο της λεπτομερούς διακήρυξης και των λοιπών πληροφοριακών στοιχείων της δημοπρασίας διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από το Δήμο Ηράκλειας Σερρών (Διεύθυνση: Πλατεία Π. Μπακογιάννη 2, 62400 Ηράκλεια Ν. Σερρών, αρμόδια υπάλληλος : Χατζηπανταζή Βασιλική, τηλ 2325350146, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορέςγια την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014» . Το συνολικό ποσό του Π/Υ είναι 24.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (καθαρό ποσό 19.512,20 πλέον Φ.Π.Α. 4.487,80). To κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή μονάδος σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. για κάθε είδος όπως αναγράφονται αναλυτικά στην υπ’αριθμ. 5/2014 μελέτη .

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Τρίτη   03-06-2014 και ώρα 11.30 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας στην οδό Πλ.Μπακογιάννη 2 (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου ), ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής .

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 5% επί του προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. , και πιο συγκεκριμένα θα ανέλθει στο ύψος των 1.200,00€

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας , οδός Πλ.Μπακογιάννη 2, γραφείο προμηθειών ή στο τηλέφωνο 23253-50158.

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη  -  Μελέτη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Ηράκλειας Σερρών, Εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης (Α.Σ.) «Κοινωνικός Στρυμόνας», ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας για τη δημιουργία «Ηλεκτρονικού υλικού ενημέρωσης, πληροφόρησης – Παραγωγή και αναπαραγωγή DVD» για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την απασχόληση στο Νομό Σερρών», συνολικού προϋπολογισμού 5.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%). Η Πράξη είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ: 2.13351/4.1943/31-05-2012 απόφαση της Γενικής Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, με δικαιούχο την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνικός Στρυμόνας». Συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Η υπηρεσία αφορά στην παραγωγή και αναπαραγωγή 1000 DVDμε πληροφοριακό και ενημερωτικό υλικό.

Προσφορές γίνονται δεκτές από τις 26/05/2014 ημέρα Δευτέρα μέχρι 04/06/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30, στο Γραφείο του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, οργάνωσης και Ποιότητας στην Ηράκλεια Σερρών (1ος όροφος Δημαρχείου Ηράκλειας).

Απόφαση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Τεχνικές προδιαγραφές

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας Ν. Σερρών, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΓΗΠΕΔΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 36.500,00 €:

Δαπάνη εργασιών :   21.867,94 €

ΓΕ + ΟΕ 18%       :   3.936,23 €

Απρόβλεπτα 15% :     3.870,63 €

Φ.Π.Α.               :     6.825,20 €

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηράκλειας, μέχρι την 14-04-2014., ημέρα Δευτέρα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15 Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης κατά το άρθρο 6 του Π.Δ. 609/85.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί διαγωνιζόμενοι εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ (Α1) τάξης και άνω για έργα Οικοδομικά ή αντίστοιχα στα νομαρχιακά μητρώα έργων Οικοδομικών.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 594,00 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηράκλειας Ν. Σερρών.

Τεύχος Διακήρυξης

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορέςγια την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014» . Το συνολικό ποσό του Π/Υ είναι 48.589,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (καθαρό ποσό 39.504,50 πλέον Φ.Π.Α. 9.084,50). To κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή μονάδος σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. για κάθε είδος όπως αναγράφονται αναλυτικά στην υπ’αριθμ. 1/2014 μελέτη .

 Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Τετάρτη 09-04-2014 και ώρα. 11.30 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας στην οδό Πλ.Μπακογιάννη 2 (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου ), ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής .

 Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα είναι 5% επί του προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. , είτε για το σύνολο της προμήθειας είτε για το μέρος που προσφέρεται από το διαγωνιζόμενο και πιο συγκεκριμένα θα ανέλθει στο ύψος των 2.429,45€

 Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας , οδός Πλ.Μπακογιάννη 2, γραφείο προμηθειών ή στο τηλέφωνο 23253-50158.

Περίληψη διακήρυξης

Διακήρυξη

Μελέτη

Για κάλυψη της ανάγκης προμήθειας τροφίμων του Δήμου Ηράκλειας και των Νομικών του προσώπων, για το έτος 2014.

Καλείστε να υποβάλετε μέχρι την Παρασκευή 07/03/2014 Μαρτίου και ώρα 11:00 π.μ στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηράκλειας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού κλειστό φάκελο προσφοράς για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014» για τις παραπάνω ομάδες τροφίμων σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’αριθμ 29199/16-12-2013 διακήρυξης του Δημάρχου (Ηλεκτρονική Διεύθυνση www.dimosiraklias.gr)

Πρόσκληση

Ο Δήμος Ηράκλειας προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014» συνολικού προϋπολογισμού 68.624,00συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ.( 59.746,31 € πλέον ΦΠΑ 8.877,69 € ) για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη του έτους 31-12-2014 σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Διακήρυξης

Η προμήθεια των τροφίμων αφορά προμήθεια Γαλακτοκομικών, είδη οπωροπωλείου, είδη αρτοποιείου, είδη κρεοπωλείου ελαιόλαδα κατεψυγμένα λοιπά είδη παντοπωλείου με Κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Πιο συγκεκριμένα:

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.