Ο Δήµαρχος Ηράκλειας προκηρύσσει Δηµόσιο Ανοικτό Διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την υλοποίηση των Δράσεων:

  

ΑΡ. ΔΡΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΠΙΣΜΟΣ

(με ΦΠΑ)

.2.1

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

585,00€

2.1.3

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ

50.000,00€

2.1.5

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ CD

8.500,00€

2.1.7

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ VIDEO

11.000,00€

2.1.9

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

15.000,00€

2.3.1

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩ ΣΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ

35.000,00€

2.3.9

ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

30.000,00€

2.4.2

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΕΛΕΤΗΣ ΛΗΞΗΣ

11.778,61€

3.1.3

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ

18.720,00€

3.2.3

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΤΥΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

3.220,00€

στα πλαίσια του έργου µε τίτλο «Common paths in Natura and Ramsar areas of Strymon river area» και ακρωνύµιο «CommoNaR», µε κριτήριο κατακύρωσης:

 "Τηνπλέον συµφέρουσα προσφορά από τεχνοοικονοµική άποψη"

Διάθεση εντύπων :

α) Τα έγγραφα του διαγωνισµού διατίθενται ηλεκτρονικά από: το Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Ποιότητας Δήµου Ηράκλειας, Πλ. Μπακογιάννη 2 τηλ.23253-50109, fax 23253-50159, και στην ιστοσελίδα του Δήµου www.dimosiraklias.gr,υπεύθυνη υπάλληλος:Γούσιου Αικατερίνη, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,από10:00π.µ.-16:00µ.µ όλες τις εργάσιµες ηµέρες.

β)Οιπροσφορές υποβάλλονται στο: Δήµο Ηράκλειας, στην διεύθυνση: Πλ. Μπακογιάννη 2, ΤΚ 62400, Ηράκλεια Σερρών, τηλ: 23253-50109 έως τις 06/12/2012, ώρα 10:00 π.µ., είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως, είτε µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντας την ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή µε ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier). Σε περίπτωση αποστολής της προσφοράς ταχυδροµικά ή µε courier, αυτή θα πρέπει να περιέλθει στην Αναθέτουσα Αρχή έως τις 05/12/2012, ώρα 14:30 µ.µ. Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική.

 Ηµεροµηνία,  ώρα και τόπος αποσφράγισης: 

 06/12/2012,  ώρα 10:00  π.µ.,  ηµέρα Πέµπτη,

Δηµαρχείο Ηράκλειας,

Πλ. Μπακογιάννη 2, 

Ηράκλεια Σερρών, τηλ.: 2325350105, Φαξ: 2325350159.

Στο άνοιγµα των προσφορών επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι ενδιαφερόµενοι ή οι νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι τους. Ο συνολικός προϋπολογισµός των ως άνω δράσεων ανέρχεται στο ποσό των - 183.803,61- ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%). Κάθε ενδιαφερόμενος µπορεί να συμμετέχει µε µία προσφορά για µία από τις Δράσεις ή για περισσότερες. Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης των δράσεων µε τις οποίες συµµετέχει, (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ).Τα έξοδα δηµοσίευσης τηςδιακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο ή τους αναδόχους αναλογικά µε τον προϋπολογισµό των δράσεων που τους κατακυρώνεται. Οι ενδιαφερόµενοι θα προσκοµίσουν την προσφορά τους σε σφραγισµένο φάκελο µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται αναλυτικά στην µε αριθ. πρωτ. 28777/16-11-2012 διακήρυξη του Δηµάρχου Ηράκλειας και στην υπ’ αριθµ. 06/31-10-2012 έκθεση προδιαγραφών-δαπάνης εργασιών του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Ποιότητας. 

Δικαίωµα συµµετοχής: Δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία Δηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε τον Ν. 2513/1997 και έχουν αντικείµενο συναφές µε το υπό δηµοπράτηση έργου.

Διάρκεια της σύµβασης: Οι ανωτέρω δράσεις πρέπει να ολοκληρωθούν σύµφωνα τα περιεχόµενα του άρθρου Β6 ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ της διακήρυξης.

Το συνολικό έργο πρέπει να ολοκληρωθεί µέχρι 31/03/2013 σύµφωνα µε την εγκριτική απόφαση, εκτός εάν κοινοποιηθεί τροποποίηση αυτής και παράταση του. Το ως άνω έργο εγκρίθηκε µε την υπ. αριθ. 300155/ΜΑ196/14-1-2011 απόφαση της Κ.Τ.Γ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013» και εµπεριέχεται στην σχετική Σύµβαση Χρηµατοδότησης (Subsidy Contract)No <B1.11.15> 30.3.2011.

Η συνολική συγχρηματοδότηση του έργου αποτελείται από τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 85% και την εθνική συµβολή σε ποσοστό 15%.

Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των Τεχνικών Προδιαγραφών µπορούν να ζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι από το γραφείο Προγραμματισμού του Δήµου Ηράκλειας (τηλ. 23253 50109).

Κατεβάστε την διακήρυξη

 Χρήσιμες απαντήσεις FAQ

1η Διευκρινιστική Ενημέρωση

Σχετικά με το άρθρο Β1 της υπ’ αριθμ. 28777/16-11-2012 Διακήρυξης το οποίο αναφέρεται στο δικαίωμα συμμετοχής στο σχετικό διαγωνισμό, διευκρινίζεται ότι για τις δράσεις:

2.1.3

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ

2.1.5

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ CD

2.1.7

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ VIDEO

2.1.9

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

2.3.1

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

2.3.9

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

απαιτείται οι ανάδοχοι να έχουν πιστοποιητικό συµµόρφωσης από το διαπιστωμένο από το ΕΣΥ∆ φορέα κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 «Υπηρεσίες Επικοινωνίας – Απαιτήσεις για Παρόχους» σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτ. ι’ της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Ν. 3688/2008, στο άρθρο 10 του N. 3444/2006 και στο άρθρο 2 του ΠΔ 261/97.

2η Διευκρινιστική Ενημέρωση

Στη σελίδα 2 της Περίληψης της εν λόγω Διακήρυξης και συγκεκριμένα στο εδάφιο «Διάρκεια της σύμβασης: Οι ανωτέρω δράσεις πρέπει να ολοκληρωθούν σύμφωνα τα περιεχόμενα του άρθρου Β6. ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ της διακήρυξης.» το άρθρο Β6 αποτελεί λάθος διατύπωση, ενώ το συγκεκριμένο εδάφιο αναφέρεται στο άρθρο Δ3 της Διακήρυξης.

Διευκρινιστική Ενημέρωση

Στο παράρτημα Ι της διακήρυξης όπου παρατίθεται το υπόδειγμα της εγγυητικής επιστολής εκ παραδρομής αναγράφεται στην πρώτη παράγραφο η φράση «…στο διενεργούμενο πρόχειρο διαγωνισμό της…» ενώ η σωστή φράση είναι η εξής: «…στο διενεργούμενο δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό της…»

Σε περίπτωση που κάποιος από τους υποψήφιους διαγωνιζόμενους έχει ήδη εκδώσει εγγυητική επιστολή σύμφωνα με το υπόδειγμα της Διακήρυξης, αυτή θα γίνει δεκτή από την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού.

Διευκρινιστική Ενημέρωση

Εξαιτίας ασάφειας στο άρθρο Γ1 της υπ’ αριθμ. 28777/16-11-2012 Διακήρυξης του Δήμου, σχετικά με τη μεθοδολογία αξιολόγησης των προσφορών και συγκεκριμένα στις παραγράφους:

  • «Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι.»,
  • «Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων.»
  • «Κάθε μέλος της Επιτροπής θα βαθμολογήσει με ένα ακέραιο βαθμό, από το 0 έως το 10 κάθε ένα από τα επιμέρους στοιχεία των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης.»,

Κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν από ενδιαφερόμενους υποψήφιους, των υποδείξεων της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού και του νονομικού συμβούλου του Δήμου διευκρινίζεται ότι:

  • Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι εννοείται ότι είναι κατά μέγιστο 100 βαθμοί,
  • η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των τριών ομάδων (από τυπογραφικό λάθος αναγράφεται δύο ομάδων)
  • και κάθε μέλος της Επιτροπής θα βαθμολογήσει με ένα ακέραιο βαθμό, από το 0 έως το 100 (και όχι 0 έως 10 όπου αναγράφεται από τυπογραφικό λάθος) κάθε ένα από τα επιμέρους στοιχεία των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης.

Επισημαίνεται ότι η παραπάνω διευκρινήσεις δεν τροποποιούν την μεθοδολογία αξιολόγησης των προσφορών παρά μόνο αποσαφηνίζουν τυπογραφικά σφάλματα και ασάφειες στη διατύπωση .

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.