Εκτίθεται σε δημοπρασία το δικαίωμα απόληψης των δασικών προϊόντων που θα προέλθουν από την υλοτομία δένδρων σε διάφορους οικισμούς του Δήμου Ηράκλειας.

Τα αναλυτικά στοιχεία των προς υλοτομία δένδρων παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί:

α/α

Οικισμός

Δασοπονικό είδος

Αριθμός ατόμων

Ποσότητα (κ.μ.)

(έμφλοιος όγκος)

1

Ηράκλεια (δημ. Σχολείο, κεντρικό πάρκο)

Πεύκη

9

16,00

2

Κοίμηση (γήπεδο ποδοσφαίρου)

Λεύκη

16

21,00

3

Γεφυρούδι (παλιό νηπιαγωγείο)

Λεύκη

1

3,00

4

Γεφυρούδι (παλιά κοινότητα)

Πεύκη

3

3,00

5

Γεφυρούδι (κοιμητήρια)

Κυπαρίσσι

8

3,50

6

Ψωμοτόπι (σχολείο)

Πεύκη

3

4,00

7

Τριάδα (κοιμητήρια)

Κυπαρίσσι

29

11,00

Τα συγκεκριμένα δένδρα έχουν προσημανθεί από υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου  Ηράκλειας (οριζόντια κόκκινη γραμμή κοντά στη βάση του δένδρου). Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω ποσότητες είναι απολύτως ενδεικτικές.

Η εκμίσθωση θα γίνει με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ηράκλειας ενώπιον της αρμόδιας Δημοτικής Επιτροπής, την 18η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και με ώρα λήξης 11.00 π.μ.. Σε περίπτωση που αποβεί άκαρπη θα διεξαχθεί επαναληπτική την 26η Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Τρίτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο με τους παρακάτω όρους:

1.Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή , η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.

2.Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και βαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη.

3.Οι προσφορές πρέπει να δίνουν ενιαία τιμή για το σύνολο των προς υλοτομία ατόμων ενώ οι προαναφερθείσες ποσότητες είναι απολύτως ενδεικτικές. Η τιμή που θα προσφερθεί θα είναι ανεξάρτητη από το είδος και την ποσότητα των προϊόντων που τελικά θα παραχθούν. Προσφορές που δεν θα αφορούν το σύνολο των δένδρων που πρέπει να υλοτομηθούν δε θα γίνονται δεκτές.

4.Για να γίνει δεκτός κανείς στη δημοπρασία πρέπει:

α) Να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας τριάντα ευρώ (30,00€), η οποία στους μεν αποσυρόμενους πλειοδότες επιστρέφεται μετά το τέλος της δημοπρασίας, στον δε τελευταίο πλειοδότη κατά την υπογραφή του συμφωνητικού.

β) Να καταθέσει έγγραφη δήλωση ότι έλαβε γνώση της κατάστασης των προς εκποίηση δασικών προϊόντων αλλά και των εδαφικών και λοιπών συνθηκών. Πρόκειται για δένδρα τα οποία φύονται εντός κατοικημένων περιοχών, κοντά σε οικίες, σχολεία, καταστήματα, δρόμους, οχήματα, εναέρια δίκτυα Δ.Ε.Η. – Ο.Τ.Ε. αλλά και εντός κοιμητηρίων. Κατά συνέπεια απαιτείται ειδικός χειρισμός για αποφυγή ατυχημάτων αλλά και ζημιών σε δίκτυα και περιουσίες.

5.Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του συναγωνισμού και να παρουσιάσει το νόμιμο για το σκοπό αυτό πληρεξούσιο αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

6.Ορίζει κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00 €)για το σύνολο των προς υλοτομία ατόμων. Προσφορές μικρότερες του ποσού αυτού δεν θα γίνονται δεκτές.

7.Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας καθιστάμενος αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

8. Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

9. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της αποφάσεως περί νομιμοποιήσεως σ’ αυτόν του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσέλθει με τον εγγυητή του για την υπογραφή του συμφωνητικού, διαφορετικά η κατατεθείσα εγγύηση συμμετοχής εκπίπτει υπέρ του Δήμου άνευ δικαστικής παρέμβασης.

10. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, κατά την υπογραφή του συμφωνητικού θα αντικατασταθεί με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου με το 10% της προσφοράς. Αν έστω και ένας όρος δεν τηρηθεί από τον μισθωτή, η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.

11. Η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται δύο μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

12. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να ενεργεί στην περιοχή των υλοτομιών σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Ηράκλειας, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

13. Το τίμημα της εκποίησης θα καταβληθεί στο Ταμείο του Δήμου ως ακολούθως:

α) Το 30% του επιτευχθέντος μισθώματος με την υπογραφή της σύμβασης.

β) Το υπόλοιπο ποσό μετά από την παραλαβή όλων των δασικών προϊόντων και αφού συνταχθεί το τελικό   πρωτόκολλο εξελέγξεως.

14. Ο ανάδοχος πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας για την αποφυγή ατυχημάτων και ζημιών και θα είναι απολύτως υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκαλέσει σε περιουσίες πολιτών ή δίκτυα κοινής ωφέλειας.

15. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει τα υπολείμματα της υλοτομίας και να τα μεταφέρει σε χώρο που θα του υποδειχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ηράκλειας.

16. Ο έμπορος ή oδασικός συνεταιρισμός δεν μπορεί να μεταφέρει δασικά προϊόντα αν αυτά δεν καταμετρηθούν και καταβληθεί το τίμημα.

17. Ο Δήμος με την υπογραφή του συμφωνητικού υποχρεούται να δώσει στον μισθωτή άδεια απόληψης δασικών προϊόντων με την ίδια ημερομηνία του συμφωνητικού.

Κατεβάστε την διακήρυξη

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.