Ο Δήμαρχος Ηράκλειας προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την υλοποίηση της Δράσης: ΔΡΑΣΗ 1.3.10_ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ «Ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στο Δήμο Ηράκλειας για την τεχνική υποστήριξη του έργου με τον τίτλο «Common paths in Natura and Ramsar areas of Strymon river area» προϋπολογισμού: -26.212,50- ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Common paths in Natura and Ramsar areas of Strymon river area» και ακρωνύμιο «CommoNaR» το οποίο εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. 300155/ΜΑ196/14-1-2011 απόφαση της Κ.Τ.Γ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013» και εμπεριέχεται στην σχετική Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) No <B1.11.15> 30.3.2011, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά.

α) Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται δωρεάν από: το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Ποιότητας Δήμου Ηράκλειας, Πλ. Μπακογιάννη 2 τηλ.23253-50109, fax 23253-50159, και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosiraklias.gr, υπεύθυνη υπάλληλος: Γούσιου Αικατερίνη, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , από 10:00 π.μ.-16:00 μ.μ όλες τις εργάσιμες ημέρες. β) Οι προσφορές υποβάλλονται στο: Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Ποιότητας, στην διεύθυνση: Πλ. Μπακογιάννη 2, ΤΚ 62400, Ηράκλεια Σερρών, τηλ: 23253-50109 έως τις 29/03/2012, ώρα 11:00 π.μ.. είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως, είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντας την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier). Σε περίπτωση αποστολής της προσφοράς ταχυδρομικά ή με courier, αυτή θα πρέπει να περιέλθει στην Αναθέτουσα Αρχή έως τις 28/03/2012, ώρα 14:30 μ.μ. Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική.

Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης: 29/03/2012, ώρα 11:30, ημέρα Πέμπτη, Γραφείο Δημάρχου Ηράκλειας, Πλ. Μπακογιάννη 2, Ηράκλεια Σερρών, τηλ.: 2325350105, Φαξ: 2325350159. Στο άνοιγμα των προσφορών επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω δράσης ανέρχεται στο ποσό των -26.212,50- ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%) για τα οικονομικά έτη 2011-2012. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει με μία προσφορά. Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται αναλυτικά στην με αριθ. πρωτ. 6448/09-03-2012 διακήρυξη του Δημάρχου Ηράκλειας και στην από 15-02-2012 έκθεσης προδιαγραφών-δαπάνης εργασιών του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Ποιότητας.

Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 2513/1997 και έχουν αντικείμενο συναφές με το υπό δημοπράτηση έργου.

Διάρκεια της σύμβασης: Οι ανωτέρω δράσεις πρέπει να ολοκληρωθούν σύμφωνα με τον πίνακα του άρθρου Β6. ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ της διακήρυξης.

Το συνολικό έργο πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 30/03/2013 σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση, εκτός εάν κοινοποιηθεί τροποποίηση αυτής και παράταση του. Το ως άνω έργο εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. 300155/ΜΑ196/14-1-2011 απόφαση της Κ.Τ.Γ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013» και εμπεριέχεται στην σχετική Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) No <B1.11.15> 30.3.2011.

Η συνολική συγχρηματοδότηση του έργου αποτελείται από τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 85% και την εθνική συμβολή σε ποσοστό 15%.

Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των Τεχνικών Προδιαγραφών μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το γραφείο Προγραμματισμού του Δήμου Ηράκλειας (τηλ. 2325350109).

Κατεβάστε την διακήρυξη

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.