ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ. 22215/29-08-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ»
προϋπολογισμού: 150.000,00 με ΦΠΑ, πλέον δικαιωμάτων προαίρεσης (για συντήρηση) 36.000€ με Φ.Π.Α

1.    Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ηράκλειας, Πλατεία Π. Μπακογιάννη 2 - 62 400, Ηράκλεια Σερρών, ΤΗΛ.: 23253-50109, FAX: 23250 28329.
2.    Επιλεγείς τρόπος σύναψης της σύμβασης: Ανοικτή διαδικασία
3.    Τύπος της σύμβασης: Δημόσια Σύμβαση
4.    Τόπος δημοπρασίας: Δήμος Ηράκλειας
5.    Αντικείμενο του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ» είναι: η ανάπτυξη ενός Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας μέσω του οποίου οι πολίτες θα συμμετέχουν στη διαχείριση των τοπικών δημόσιων υποθέσεων εκφράζοντας τις απόψεις και τις ανάγκες τους ενώ θα δίνεται παράλληλα η δυνατότητα στο Δήμο Αμφίπολης να δημοσιοποιεί τις αποφάσεις και το έργο του και να (αυτο)αξιολογεί τη λειτουργία του μηχανισμού αντιμετώπισης των προβλημάτων και απαιτήσεων των πολιτών. Επιπλέον, το σύστημα θα συγκεντρώνει, απεικονίζει και διαχειρίζεται πληροφορίες και δεδομένα του Δήμου που αφορούν σε άτομα με αναπηρία ενώ θα παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες που θα διευκολύνουν την εξυπηρέτησή τους από τις υπηρεσίες του Δήμου, την μετακίνησή τους, την αναζήτηση εργασίας αλλά και την ανάδειξη προβλημάτων της καθημερινότητάς τους.
6.    Κατηγορία υπηρεσίας: αριθ. 07
    Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) - Κύριο αντικείμενο: 72000000
7.    Η συνολική αμοιβή του αναδόχου για όλη την διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται στο ποσόν των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, όπου ο αναλογούν ΦΠΑ είναι 28.048,78€ και η τιμή χωρίς το ΦΠΑ είναι 121.951,22 €, πλέον δικαιωμάτων προαίρεσης (για συντήρηση) 36.000€ με Φ.Π.Α.
8.    Τα νομικά πρόσωπα είναι υποχρεωμένα να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα του προσωπικού που θα είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση της υπηρεσίας
9.    Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα
10.    Διάρκεια υλοποίησης: 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
11.    Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές
12.    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης και κάθε σχετικό έγγραφο από το: ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ, Πλατεία Π. Μπακογιάννη 2 - 62 400, Ηράκλεια Σερρών, Αρμόδιος: Κ. Γούσιου, ΤΗΛ.: 23253-50109, FAX: 2325 3 50159, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. καθώς και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  http://www.dimosiraklias.gr.  
13.    Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων παραλαβής τευχών: 28/09/2012.
14.    Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 01/10/2012 και ώρα 10:30, στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση: Δήμος Ηράκλειας, Πλατεία Π. Μπακογιάννη 2 - 62 400, Ηράκλεια Σερρών.  
    Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
    Οι προσφορές πρέπει να συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
15.    Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή την  01/10/2012 και ώρα 11:00 στα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.
16.     Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής τους στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του Έργου, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλαδή ποσό επτά χιλιάδων πεντακοσίων (€7.500,00) ΕΥΡΩ.
         Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή να λήγει στις 02/04/2013
17.    Το εν λόγω έργο έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «02 - ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», με κωδικό Ο.Π.Σ 327673, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, θα χρηματοδοτηθεί από τη ΣΑ  Ε0558 με κωδικό πράξης ΣΑ 2011ΣΕ05580086 και έχει εγκριθεί με την αριθ. πρωτ. 154.800/ΨΣ4677-Α2/23.09.11 Απόφαση Ένταξης του Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού.
    Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος του Έργου θα γίνει όπως προβλέπεται στην αναλυτική διακήρυξη του έργου
18.    Οι ενώσεις/κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλουν προσφορά ή να εμφανίζονται ως υποψήφιοι. Για την υποβολή μιας προσφοράς ή μιας αίτησης συμμετοχής, οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να απαιτούν να έχουν οι ενώσεις/κοινοπραξίες οικονομικών φορέων συγκεκριμένη νομική μορφή. Η επιλεγείσα ένωση/κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
19.    Το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμούς, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή στα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή στα κράτη μέλη που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Νόμο 2513/1997 (ΦΕΚ 139/Α/1997) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές Συμφωνίες (Europe Agreements) με την Ε.Ε. Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι επίσης τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με την νομοθεσία κράτους - μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους - μέλους που έχει υπογράψει την ΣΔΣ ή τρίτης χώρας που έχει συνάψει εμπορική συμφωνία με την ΕΕ και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών.
    Οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής που τίθενται από το αναλυτικό τεύχος διακήρυξης και να συνοδεύουν την προσφορά τους με τα ζητούμενα νόμιμα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από αυτό. Όλα τα πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να είναι νόμιμης ισχύος.
20.    Η ισχύς των προσφορών πρέπει να είναι τουλάχιστον 6 μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών
21.    Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τους όρους τους αναλυτικού τεύχους προκήρυξης και την σχετική νομοθεσία.
22.    Αρμόδιο όργανο για τις διαδικασίες προσφυγής είναι ο Δήμος Ηράκλειας
23.    Δεν έχει γίνει δημοσίευση προκαταρκτικής προκήρυξης
24.    Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: δεν απαιτείται.

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.