Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 616.373,30 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τους όρους της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης.

CPV: 45213270-6 (Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς ανακύκλωσης)

CPV: 44613800-8 (Κάδοι αποβλήτων)

CPV: 44614100-8 (Κιβώτια αποθήκευσης)

CPV 42923000-2 (Μηχανήματα ζύγισης και πλάστιγγες)

CPV 42415110-2 (Περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα)

CPV 34144710-8 (Τροχοφόροι φορτωτές)

CPV 42996110-8 (Πολτοποιητές επεξεργασίας αποβλήτων)

CPV 34928400-2 (Αστικός εξοπλισμός)

 1. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίεςεργασιών:

Το έργο εντάσσεται στις κατηγορίες έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ έργων και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ έργων.

 1. Αντικείμενο τουέργου:

Η σύμβαση αφορά στην κατασκευή όλων των απαιτούμενων έργων για τη λειτουργία του Πράσινου Σημείου και ειδικότερα στην κατασκευή:

 • των έργων διαμόρφωσης του γηπέδου όπου θα κατασκευαστούν τα έργα,
 • των έργων υποδομής (πύλη εισόδου – εξόδου, περίφραξη έργου, διαμόρφωση χώρου εισόδου, οικίσκου εισόδου, κτιρίου γενικής χρήσης – υλικών προς επαναχρησιμοποίηση, υπόστεγα, δεξαμενή πλύσης – ύδρευσης – πυρόσβεσης, στεγανή Δεξαμενή Λυμάτων)
 • των Η/Μ εγκαταστάσεων (Εγκατάσταση Ύδρευσης, Εγκατάσταση Αποχέτευσης Λυμάτων, Εγκατάσταση Πυροπροστασίας, Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση, Αντικεραυνική προστασία, Εγκατάσταση Θέρμανσης-Εξαερισμού-Κλιματισμού)
 • των έργων φύτευσης και άρδευσης,

Η προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία του έργου αποτελεί αντικείμενο της παρούσας.

 1. Χρηματοδότηση:

Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και αποτελεί υποέργο της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» με Κωδικό 5075917 και ως εκ τούτου η θετική γνώμη από την ΕΥΔ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ή η τεκμαιρόμενη θετική γνώμη για τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ και από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδικός της Σ.Α. της πράξης είναι 2021ΣΕ27510002 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας).  

 1. ΚριτήριοΑνάθεσης:

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 1. Διαδικασία σύναψης σύμβασης - Όροι υποβολής προσφορών:
 • Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
 • Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν. 4412/2016, καθώς και στην παρ. 3.5 περ. γ έως στ της διακήρυξης.
 • Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.
 • Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
 • Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.
 1. Δικαιούμενοισυμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ έργων και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ έργων και που είναι εγκατεστημένα σε :

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7  και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης .

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης ,

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ) και (ε) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 1. Απαιτήσεις Οικονομικής και χρηματοοικονομικήςεπάρκειας

Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

 1. Απαιτήσεις Τεχνικής και ΕπαγγελματικήςΙκανότητας

Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

 1. Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών:

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ» και υπογράφονται, τουλάχιστον, με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31/05/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ..

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 06/06/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ..

 1. Εγγυήσειςσυμμετοχής:

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ (12.327,47€)

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

 1. Προθεσμία εκτέλεσης τουέργου:

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.  

 1. Παραλαβή Τευχών:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης  στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.dimosiraklias.gr) αναρτάται σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του «ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ». 

 

Περίληψη διακήρυξης  -  Διακήρυξη  -  Μελέτη  -  Έντυπο Οικονομικής προσφοράς  -  ΕΕΕΣ-ΤΕΥΔ

 

 

 

 

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.