eksikonomo

 Οι δράσεις ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ και των ΠΕΠ Μακεδονίας-Θράκης, Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου, Κρήτης-Νήσων Αιγαίου, Αττικής με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την παροχή υπηρεσίας «Οριζόντιος επιστημονικός σύμβουλος υποστήριξης για την παρακολούθηση της υλοποίησης της Πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» και την έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ)» προϋπολογισμού: -30.000,00- ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), στα πλαίσια του έργου ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ») το οποίο εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. ΦΒ1/Ε5.5/9460/421 27-4-2012 απόφαση του ΥΠΕΚΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη.

Το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» συγχρηματοδοτείται κατά 70% από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και κατά 30% από ιδίους πόρους

α) Τα έγγραφα του διαγωνισμού διατίθενται από: το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Ποιότητας Δήμου Ηράκλειας, Πλ. Μπακογιάννη 2 τηλ.23253-50109, fax 23253-50159, και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimosiraklias.gr, υπεύθυνη υπάλληλος: Γούσιου Αικατερίνη, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., από 10:00 π.μ.-16:00 μ.μ όλες τις εργάσιμες ημέρες. β) Οι προσφορές υποβάλλονται στο: Δημαρχείο Ηράκλειας, στην διεύθυνση: Πλ. Μπακογιάννη 2, ΤΚ 62400, Ηράκλεια Σερρών, τηλ: 23253-50109 έως τις 21-02-2013 ώρα 11:00 π.μ., είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως, είτε με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, είτε αποστέλλοντας την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier). Σε περίπτωση αποστολής της προσφοράς ταχυδρομικά ή με courier, αυτή θα πρέπει να περιέλθει στην Αναθέτουσα Αρχή έως τις 20-02-2013 ώρα 2:30 μ.μ.

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική.                                                              

Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης: 21-02-2013 ώρα 11:00 π.μ., ημέρα Πέμπτη Γραφείο Δημάρχου Ηράκλειας, Πλ. Μπακογιάννη 2, Ηράκλεια Σερρών, τηλ.: 2325350105, Φαξ: 2325350159. Στο άνοιγμα των προσφορών επιτρέπεται να παρευρίσκονται οι ενδιαφερόμενοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφοράς το αργότερο έως τις 15-02-2013. Οι συμπληρωματικές διευκρινήσεις δίνονται το αργότερο έως τις 19-02-2013.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω δράσης ανέρχεται στο ποσό των -30.000,00.- ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 23%) για τα οικονομικά έτη 2012-2015. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετέχει με μία προσφορά. Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται αναλυτικά στην με αριθ. πρωτ. 1567/24-01-2013 διακήρυξη του Δημάρχου Ηράκλειας και στην υπ’ αριθμ. 08/12-12-2012 έκθεση προδιαγραφών-δαπάνης εργασιών του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Ποιότητας.

Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 2513/1997 και έχουν αντικείμενο συναφές με το υπό δημοπράτηση έργου.

Διάρκεια της σύμβασης: Οι ανωτέρω δράσεις πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι 31/12/2015 σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση, εκτός εάν κοινοποιηθεί τροποποίηση αυτής και παράταση του. Το ως άνω έργο εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. ΦΒ1/Ε5.5/9460/421 27-4-2012 απόφαση του ΥΠΕΚΑ

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των Τεχνικών Προδιαγραφών μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το γραφείο Προγραμματισμού του Δήμου Ηράκλειας (τηλ. 23253 50109).

Κατεβάστε την διακήρυξη

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.