Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

         Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου Ηράκλειας έτους 2013 με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (οικονομικότερη προσφορά) ήτοι για τα καύσιμα (Βενζίνη Αμόλυβδη, Πετρέλαιο κίνησης, Πετρέλαιο Θέρμανσης) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 162.820,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη του έτους με δικαίωμαχρονικής παράτασης της σύμβασης για άλλους δύο μήνες εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της   Διακήρυξης.

Τα προς προμήθεια είδη είναι:                                                                                                                        Για όλο το Δήμο Ηράκλειας

Βενζίνη Αμόλυβδη

Lt

23.220

Πετρέλαιο κίνησης

Lt

76.540

Πετρέλαιο θέρμανσης

Lt

11.750

Αναλυτικά ανά Δημοτική Ενότητα:                                                                                                                          Α. Δημοτική Ενότητα Ηράκλειας

Βενζίνη Αμόλυβδη

Lt

11.610

Πετρέλαιο κίνησης

Lt

37.795

Πετρέλαιο θέρμανσης

Lt

5.315

Β. Δημοτική Ενότητα Σκοτούσσας

Βενζίνη Αμόλυβδη

Lt

5.805

Πετρέλαιο κίνησης

Lt

19.075

Πετρέλαιο θέρμανσης

Lt

3.035

Γ. Δημοτική Ενότητα Στρυμονικού

Βενζίνη Αμόλυβδη

Lt

5.805

Πετρέλαιο κίνησης

Lt

19.670

Πετρέλαιο θέρμανσης

Lt

3.400

       Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων θα γίνεται περιοδικά ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής του Δήμου Ηράκλειας. Συγκεκριμένα για το πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνης αμόλυβδης, θα παραδίδονται στα αμαξοστάσια των Δημοτικών Ενοτήτων Ηράκλειας, Σκοτούσσας, Στρυμονικού σε μέρες και ώρες που θα υποδεικνύονται από τον υπεύθυνο του Γραφείο διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων.

       Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο των καυσίμων του ενδεικτικού προϋπολογισμού είτε για όλο το Δήμο Ηράκλειας είτε για μία ή και περισσότερες Δημοτικές Ενότητες.

       Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να δώσουν προσφορά για όλα τα είδη καυσίμου και για τις συνολικές ποσότητες αυτών που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό για όλο το Δήμο Ηράκλειας ή στους ενδεικτικούς προϋπολογισμούς των Δημοτικών Ενοτήτων.

       Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για όλα τα είδη καυσίμων που αναγράφονται στους ενδεικτικούς προϋπολογισμούς.

                Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την εμπορία καυσίμων αφού καταθέσουν στην επιτροπή τα απαραίτητα βάσει της διακήρυξης δικαιολογητικά.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 17η Μαΐου ημέρα Παρασκευή έτους 2013 στο δημοτικό κατάστημα, που βρίσκεται στην Πλ. Μπακογιάννη 2 (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου ) με ώρα έναρξης την 10:00 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 11.30 π.μ.

 Εάν για λόγους ανωτέρας βίας ή αν ο διαγωνισμός κριθεί άγονος ή ασύμφορος και δεν γίνει ή δεν έχει αποτέλεσμα την ανωτέρω ημερομηνία, τότε θα γίνει την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα.

       Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής , για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσας αξίας .

     Αντίγραφα της διακήρυξης και περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται   από τα Γραφεία του Δήμου Ηράκλειας (τηλ 23253 – 50146),  όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,   ή από το διαδίκτυο στην   ηλεκτρονική   διεύθυνση του Δήμου www.dimosiraklias.gr.      

 Μελέτη - διακύρηξη

 

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.