Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ KAIΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

         Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών της Δημοτικής Ενότητας Σκοτουσσας έτους 2013 με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (οικονομικότερη προσφορά): α) για τα καύσιμα (Βενζίνη Αμόλυβδη, Πετρέλαιο κίνησης, Πετρέλαιο Θέρμανσης) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στα εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής και β) για τα λιπαντικά το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή του τιμολογίου της μελέτης συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 120.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με δικαίωμαχρονικής παράτασης της σύμβασης για άλλους δύο μήνες εφόσον δεν καλυφθεί το ποσό της σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της   Διακήρυξης.

         Τα προς προμήθεια είδη είναι:

1

Βενζίνη Αμόλυβδη

Lt

3.000

2

Πετρέλαιο κίνησης

Lt

45.000

3

Πετρέλαιο θέρμανσης

Lt

28.290

4

Λιπαντικό τύπου 68 (δοχείο 20 lit)

τεμ

5

5

Λιπαντικό τύπου 46 (δοχείο 20 lit)

τεμ

3

6

Γράσσο πολλαπλών χρήσεων

kg

20

7

Προσθετικό μείωσης εκπομπής καυσαερίων AdBlue 10lt

25

8

Λιπαντικό τύπου 32 (δοχείο 25 lit)

τεμ

4

9

Υγρά φρένων

lit

5

       Η παράδοση των ποσοτήτων των καυσίμων και των λιπαντικών θα γίνεται περιοδικά ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής του Δήμου Ηράκλειας. Συγκεκριμένα για το πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνης αμόλυβδης, θα παραδίδονται στα αμαξοστάσια των Δημοτικής Eνότητας Σκοτούσσης, σε μέρες και ώρες που θα υποδεικνύονται από τον υπεύθυνο του Γραφείο διαχείρησης και συντήρησης οχημάτων.

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών καυσίμων και ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για το σύνολο των λιπαντικών. Δηλαδή δεν θα γίνονται αποδεκτές οι προσφορές που αναφέρονται μόνο σε ένα είδος καυσίμου ή μόνο σε ένα είδος λιπαντικού.

Ο κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να προσφέρει ίδιο ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος καυσίμου και ίδιο ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος λιπαντικού.

Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά μόνο για το σύνολο των καυσίμων ή μόνο για το σύνολο των λιπαντικών ή και για τις δύο ομάδες των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού (καύσιμα και λιπαντικά).

                Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την εμπορία καυσίμων αφού καταθέσουν στην επιτροπή τα απαραίτητα βάσει της διακήρυξης δικαιολογητικά.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 14η Ιανουαρίου ημέρα Δευτέρα έτους 2013 στο δημοτικό κατάστημα, που βρίσκεται στην Πλ. Μπακογιάννη 2 (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου ) με ώρα έναρξης την 11:30 π.μ. και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 13:00 μ.μ.

 Εάν για λόγους ανωτέρας βίας ή αν ο διαγωνισμός κριθεί άγονος ή ασύμφορος και δεν γίνει ή δεν έχει αποτέλεσμα την ανωτέρω ημερομηνία, τότε θα γίνει την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα.

        Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσας αξίας .

     Αντίγραφα της διακήρυξης και περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται   από τα Γραφεία του Δήμου Ηράκλειας (τηλ 23253 – 50146),  όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,   ή από το διαδίκτυο στην   ηλεκτρονική   διεύθυνση του Δήμου www.dimosiraklias.gr.

Κατεβάστε την διακήρυξη

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.