ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Ηράκλειας Σερρών, Εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης (Α.Σ.) «Σερραϊκή Γη», ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών «Ενέργειες προώθησης (τρεις ημερίδες, μια συμμετοχή σε έκθεση)» για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης «Παρέμβαση για την απασχόληση στο Νομό Σερρών», συνολικού προϋπολογισμού 7.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%). Η Πράξη είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ: 7955/9-10-2012 απόφαση του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, με δικαιούχο την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Σερραϊκή Γη». Συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Η παροχή υπηρεσιών αφορά α) τη διοργάνωση τριών (3) ημερίδων για τις ανάγκες της Πράξης, και β) τη συμμετοχή της Α.Σ. σε μία (1) έκθεση.

Ο Δήμος Ηράκλειας καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές προσφορές. Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ114/Α/2006), β) της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ263/Α/2008), γ) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87/Α/2010), δ) του άρθρου 83 του Ν.2362/1995(ΦΕΚ247/Α/95), ε) της υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010(ΦΕΚ1291/Β/2010) απόφασης Υπουργού Οικονομικών, στ) του Π.Δ. 28/1980, ζ) την αριθμ.15/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η) της αριθμ. 2.475/οικ.3.33/10-01-2012 (ΦΕΚ16/Β/2012) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας – Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, θ) της αριθμ. 14053/ΕΥΣ1749/2008 (ΦΕΚ540/Β/2008) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ι) του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ267/Α/2007) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ια) τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες εγκρίθηκαν με την αριθμ. 598/2013 απόφαση Δημάρχου Ηράκλειας.

Προσφορές γίνονται δεκτές από τις 17/05/2013 ημέρα Παρασκευή μέχρι .23/05/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30, στο Γραφείο του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, οργάνωσης και Ποιότητας στην Ηράκλεια Σερρών (1ος όροφος Δημαρχείου Ηράκλειας) και κατατίθενται ιδιοχείρως από τον προσφέροντα ή εκπρόσωπό του, ο οποίος θα πρέπει να προσκομίσει κατά την παράδοση του φακέλου προσφοράς, εκτός του φακέλου, δικαιολογητικά εκπροσώπησης. Προσφορά που κατατίθεται χωρίς τα δικαιολογητικά εκπροσώπησης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε. και επαρκή εμπειρία σε θέματα που αφορούν στη διοργάνωση ημερίδων και συνεντεύξεων τύπου καθώς και συμμετοχής σε έκθεση.

Η προσφορά συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα σε σφραγισμένο φάκελο. Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς ι) η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ιι) ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας και ο φορέας ανάθεσης, ιιι) ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, ιν) τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου. Ο σφραγισμένος φάκελος συνοδεύεται από έγγραφο υποβολής προσφοράς, το οποίο υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο και πρωτοκολλείται. Μέσα στο φάκελο τοποθετούνται: α) ο σφραγισμένος φάκελος με την οικονομική προσφορά (χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Αν υπάρχει διόρθωση θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη, σφραγισμένη και αρμοδίως υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο), β) τα ακόλουθα δικαιολογητικά: ι) πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή επαγγελματικής οργάνωσης, με το οποίο βεβαιώνεται ότι το ειδικό επάγγελμα αυτών σχετίζεται με το αντικείμενο της υπό ανάθεσης σύμβασης, εκδόσεως το πολύ έξι μήνες πριν τη λήξη παραλαβής των προσφορών, ιι) απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης το πολύ του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας (περίπτωση ατομικής επιχείρησης). Σε περίπτωση Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. απόσπασμα ποινικού μητρώου του διαχειριστή ή του προέδρου και διευθύνοντα σύμβουλου σε περίπτωση Α.Ε., ιιι) πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, ιν) πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, ν) πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης το πολύ του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό διαγωνισμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, νι) έγγραφα σύστασης, νομιμοποίησης και εκπροσώπησης (με τυχόν τροποποιήσεις, ΦΕΚ, καταστατικά κλπ) εν ισχύ, σε περίπτωση νομικών προσώπων, νιι) πίνακας τεκμηρίωσης της εμπειρίας του υποψήφιου αναδόχου, όπου θα περιγράφονται συνοπτικά οι υπηρεσίες που έχει αναλάβει και ο φορέας ανάθεσης, συνοδευόμενος από αντίγραφα των αντίστοιχων νόμιμων αποδεικτικών, όπως βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, αντίγραφα συμβάσεων κλπ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2325350109 (κ. Γούσιου Κ.)

 Πρόσκληση ενδιαφέροντος                    -                     Τεχνικές προδιαγραφές

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.