Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την

«Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του Παραδοτέου 2.2.1 «Διασυνοριακές ημέρες αειφορικής ενέργειας στην Ελλάδα (EUSEW)» του έργου διασυνοριακής συνεργασίας ENERGYNET»

Στο πλαίσιο του έργου «Θεματικό δίκτυο Αειφορικής ενέργειας διασυνοριακών ΟΤΑ» (SustainableEnergythematicnetworkofcross-borderLocalAuthorities) με συμβολική ονομασία «ENERGYNET», το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας IPA «Ελλάδα-ΠΓΔΜ 2007-2013» και έχει ως σκοπό τη συνεργασία πέντε ΟΤΑ της επιλέξιμης διασυνοριακής περιοχής των δύο χωρών για τη δημιουργία ενός θεματικού δικτύου, το οποίο θα εισαγάγει τις αρχές και πρακτικές της αειφορικής ενέργειας με συνεισφορά γνώσεων και προσπαθειών από πλευράς των ΟΤΑ για τη βελτίωση της διαχείρισης, παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας στις περιοχές ευθύνης τους,

ο Δήμος Ηράκλειας Σερρών προσκαλεί

δυνητικούς αναδόχους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος με οικονομική προσφορά για την «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του Παραδοτέου 2.2.1 «Διασυνοριακές ημέρες αειφορικής ενέργειας στην Ελλάδα (EUSEW)» (2.2.1 “Cross-border sustainable energy days in Greece” (EUSEW)) του έργου διασυνοριακής συνεργασίας ENERGYNET» στο πλαίσιο της δράσης 2.2 «Θεματικές εκδηλώσεις της ΕΕ για την αειφορική ενέργεια» (2.2 EUsustainableenergythematicevents).

Ο/Οι εξωτερικός/οί ειδικός/οί θα υποστηρίξει/ουν το Δήμο Ηράκλειας αφενός να διοργανώσει στην περιοχή του Ημέρα Ενέργειας και αφετέρου στο συντονισμό με τους άλλους δύο εταίρους στην Ελλάδα (Φλώρινα και Βισαλτία) για την πραγματοποίηση και σ’ αυτούς ανάλογων εκδηλώσεων, όπως και με το Δήμο Βέλες, υπεύθυνο εταίρο της δράσης στην άλλη πλευρά, προς τον οποίο θα γίνει μεταφορά τεχνογνωσίας (εναρμόνιση προδιαγραφών) αλλά και ανταλλαγή υλικών.

Ο προϋπολογισμός της εργασίας ανέρχεται στις εννέα χιλιάδες Ευρώ (9.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Οι τρεις (3) Έλληνες Εταίροι του έργου ENERGYNET, που θα λάβουν μέρος στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αειφορικής Ενέργειας (EuropeanUnionSustainableEnergyWeek – EUSEW), είναι οι Δήμοι:

 1. 1.Φλώρινας (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας) – Επικεφαλής εταίρος του έργου ENERGYNET,
 2. 2.Ηράκλειας Σερρών (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας), και
 3. 3.Βισαλτίας (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας).

Παράλληλα θα υπάρξει συντονισμός με τους Εταίρους της άλλης πλευράς των συνόρων, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν ανάλογες εκδηλώσεις:

 1. 4.Βέλες (Περιφέρεια Βαρδάρη της ΠΓΔΜ),
 2. 5.Πρίλεπ (Περιφέρεια Πελαγονίας της ΠΓΔΜ)

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένες γνώσεις αναφορικά με το θέμα και το περιεχόμενο των εκδηλώσεων (περιβάλλον και βιώσιμη ενέργεια, ευρωπαϊκά ενεργειακά θεματικά δίκτυα) και εμπειρία αφενός μεν σε δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινωνίας σε θέματα ενέργειας, αφετέρου δε σε δράσεις προβολής και δημοσιότητας διασυνοριακών έργων κατά τα τελευταία τρία έτη.

Οι Ημέρες Ενέργειας τις οποίες θα διοργανώσει θα δίνουν στις τοπικές αρχές την ευκαιρία:

 • Να παρουσιάσουν τη δέσμευσή τους, ως υπογράφοντες ή μελλοντικοί υπογράφοντες το Σύμφωνο των Δημάρχων (CovenantofMayors), να επιτύχουν τους Ευρωπαϊκούς στόχους για το κλίμα και την ενέργεια σε τοπικό επίπεδο.
 • Να επιδείξουν στους πολίτες τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας στην καθημερινότητα.
 • Να ισχυροποιήσουν τους δεσμούς με τους πολίτες και να τους περιλάβουν στην τοπική ενεργειακή και κλιματική πολιτική.
 • Να προωθήσουν τις εφαρμογές αειφορικής ενέργειας.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα γίνεται από νομικά ή φυσικά πρόσωπα είτε από άτυπες συμπράξεις φυσικών προσώπων είτε από άτυπες συμπράξεις νομικών με νομικά ή με φυσικά πρόσωπα, μέσω της υποβολής «Επιστολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» η οποία θα έχει τις ακόλουθες κατά σειράν ενότητες :

 1. I.«Στοιχεία ενδιαφερομένου» φυσικού προσώπου ή εταιρείας ή σύμπραξης (ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή ονομασία επιχείρησης/διακριτική ονομασία, διεύθυνση, ΑΦΜ/ΔΟΥ, ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας).
 2. II.Δήλωση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 3. III.Παρουσίαση του νομικού ή του φυσικού προσώπου ή των μελών της σύμπραξης (κατά περίπτωση).
 4. IV.Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των υπευθύνων για το έργο στελεχών του νομικού προσώπου ή της σύμπραξης ή του φυσικού προσώπου, όπου θα αποδεικνύεται το ζητούμενο γνωστικό επίπεδο και η εμπειρία τους σε παρόμοια έργα, συνοδευόμενα από φωτοτυπίες των αναφερόμενων σε αυτά τίτλων σπουδών.
 5. V.Οικονομική προσφορά.

Η υποβολή των υλικών θα πρέπει να γίνει ανυπερθέτως μέχρι την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015 και ώρα 14:00, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή τηλεομοιοτυπικώς στο 2325 3 50159 ή ταχυδρομικώς/ταχυμεταφορικώς στη διεύθυνση: Δήμος Ηράκλειας, Πλ. Μπακογιάννη 2, ΤΚ 62400, Ηράκλεια Σερρών (θα πρέπει να έχουν κατατεθεί στο πρωτόκολλο του Δήμου Ηράκλειας μέχρι την ανωτέρω χρονική προθεσμία).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κυρία Γούσιου Αικατερίνη (τηλ. 2325350109, ηλ. ταχ.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ), μέχρι δύο ημέρες πριν την λήξη της ανωτέρω προθεσμίας.

Πρόσκληση Τεχνική Περιγραφή

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.