Ο Δήμος Ηράκλειας Σερρών ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας ««Τεχνική υποστήριξη ωρίμανσης & προετοιμασία φακέλου για την προώθηση υλοποίησης αστικών αναπλάσεων» προϋπολογισμού: -15.000,00- ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Υπηρεσίες Τεχνικής Βοήθειας για την ωρίμανση πράξεων του Δήμου Ηράκλειας Σερρών» που εντάχθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 1645/18-05-2012 (ΑΔΑ: Β49Α46ΨΧΨΤ-9ΣΝ) Απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΔ Α.Ε. (Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Α.Ε.) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007 - 2013», στον Άξονα προτεραιότητας 10: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΠΚΜ-ΠΔΜ, με κωδικό MIS 376498 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί θα πρέπει να παρέχει τεχνική υποστήριξη προς το Δήμο Ηράκλειας για την ωρίμανση έργου με τίτλο «Παρεμβάσεις ολοκληρωμένων αστικών αναπλάσεων στο Δήμο Ηράκλειας» και την υποβολή του σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Με βάση το στάδιο ωριμότητας και τις ειδικότερες απαιτήσεις διαχείρισης που απορρέουν από την εκάστοτε πρόσκληση και το Σύστημα Διαχείρισης έργων ΕΣΠΑ, θα παρασχεθούν στο Δήμο Ηράκλειας υπηρεσίες συμβούλου τεχνικής υποστήριξης στις διαδικασίες ωρίμανσης στα παρακάτω στάδια:

•    Ωρίμανσης: υποστήριξη του Δήμου στην εκπόνηση μελετών, προδιαγραφών προμηθειών και υπηρεσιών και τευχών δημοπράτησης, διαδικασίες αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων, έλεγχος πληρότητας - ωριμότητας προτεινόμενης πράξης.

•    Προετοιμασίας και υποβολής φακέλων προτάσεων πράξεων: σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή Τεχνικών Δελτίων, κατάρτιση φακέλων απαιτούμενων στοιχείων.

Ο Δήμος Ηράκλειας καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές προσφορές. Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: α) των άρθρων 103 και 209 του N. 3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 β) της παρ 13 του άρθρου 20 του N. 3731/08 γ) του άρθρου 83 του N. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) δ) του ΠΔ 28/80 ε)             της υπ'αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφασης Υπουργού Οικονομικών στ) του υπ΄ αρ. 58289/12.10.2010 Έγγραφου του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ζ) της ΥΠΑΣΥΔ 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/Β΄/27.3.2008) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138/13.02.2013 η) της υπ’ αριθμ. 1645/18-05-2012 απόφασης της ΜΟΔ Α.Ε. ένταξης της πράξης, θ) της υπ΄ αριθμ. 3/29-05-2013 έκθεσης τεχνικών προδιαγραφών του Αυτοτελούς τμήματος προγραμματισμού, οργάνωσης και ποιότητας.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές από τις 30/05/2013 ημέρα Πέμπτη μέχρι τις 06/06/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.30 και θα κατατίθενται στο Γραφείο του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, οργάνωσης και Ποιότητας στην Ηράκλεια Σερρών (1ος όροφος Δημαρχείου Ηράκλειας).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε..

Η προσφορά συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα σε σφραγισμένο φάκελο. Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς ι) η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ιι) ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας και ο φορέας ανάθεσης, ιιι) ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, ιν) τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου. Ο σφραγισμένος φάκελος συνοδεύεται από έγγραφο υποβολής προσφοράς, το οποίο υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο και πρωτοκολλείται. Μέσα στο φάκελο τοποθετούνται:

α) ο φάκελος με την οικονομική προσφορά (χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Αν υπάρχει διόρθωση θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη, σφραγισμένη και αρμοδίως υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο),

β) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

ι) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου να δηλώνονται τα παρακάτω:

Δεν ισχύει για το πρόσωπό μου ή για το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ και όλα τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρεία τα παρακάτω:

 1. δεν υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 2. δεν υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1997, σελ.2).
 3. δεν υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ.48).
 4. δεν υπάρχει σε βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (άρθρο 43 ΠΔ 60/16.3.2007 ΦΕΚ64Α).
 5. δεν βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση , παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,
 6. δεν κινήθηκε εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις,
 7. δεν καταδικάσθηκαν με δικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους,
 8. δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα, που διαπιστωθεί αποδεδειγμένα με οποιοδήποτε μέσο από τις αναθέτουσες αρχές,
 9. έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι ή σύμφωνα με τη ελληνική νομοθεσία,
 10. έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι ή σύμφωνα με τη ελληνική νομοθεσία,
 11. δεν είναι ένοχοι υποβολής σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του ΠΔ 60/16.3.2007 ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών αυτών.

Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις μου είναι αληθείς. Γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η αλήθεια των δηλώσεών μου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ ανάδοχος της σύμβασης, και ότι θα αποκλεισθώ της διαδικασίας, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις μου αποδειχθεί αναληθής.

ιι) πίνακας τεκμηρίωσης της εμπειρίας του υποψήφιου αναδόχου, όπου θα περιγράφονται συνοπτικά οι υπηρεσίες που έχει αναλάβει και ο φορέας ανάθεσης, συνοδευόμενος από αντίγραφα των αντίστοιχων νόμιμων αποδεικτικών, όπως βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, αντίγραφα συμβάσεων κλπ.

 Πρόσκληση

Τεχνικές προδιαγραφές

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2325350109 (κ. Γούσιου Κ.)

επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.