ο Δήμαρχος Ηράκλειας προκηρύσσει ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας «ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2017-2018)»σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2017. Κριτήριο κατακύρωσης είναι πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των εργασιών που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος.
Αριθμός Διακήρυξης: 7018/16-05-2017
1.Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ηράκλειας
   Διεύθυνση: Πλ. Μπακογιάννη 2-Ηράκλεια Σερρών ,62400
   Τηλέφωνο:23253 50133 - 23253 50136 23250 22261 Φαξ:23253 50131
2.Τίτλος:Αποκομιδή Απορριμμάτων (Νέα σύμβαση 2017-2018)
3.Είδος της σύμβασης: Σύμβαση παροχής υπηρεσιών
4.Περιγραφή -Αντικείμενο της σύμβασης: Υπηρεσίες Αποκομιδής απορριμμάτων
(CPV 90511000-2), από το Δήμο Ηράκλειας και συγκεκριμένα από τη Δημοτική Ενότητα Στρυμονικού και τη Δημοτική Ενότητα Ηράκλειας(εκτός από τις Τ.Κ. Βαλτερού Καρπερής ,Κοίμησης και τον Οικισμό Ψωμοτοπίου).
5.Προσφορές : Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο και όχι για μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών της ανωτέρω σύμβασης όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθμ. 17/2017 μελέτη του Δήμου Ηράκλειας.
6.Συνολικός προϋπολογισμός :189.571,20€ με Φ.Π.Α. Προεκτιμώμενη αξία:152.880,00€ χωρίς Φ.Π.Α.                                                  
7.Διάρκεια σύμβασης : Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
8.Απαιτούμενες εγγυήσεις:Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, το ύψος της οποίας σε ευρώ (€) πρέπει να ανέρχεται στο 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (προ Φ.Π.Α) ήτοι 3.057,60€(τρεις χιλιάδες πενήντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτά).
   Για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης , ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης , το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
9.Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι.
10.Διάθεση εγγράφων-στοιχείων του διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. όπου και υποβάλλονται τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών –διευκρινήσεων ,μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς .
Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.dimosiraklias.gr όπου παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ
11.Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στις 06-06-2017 ώρα 15.00 μ.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους στις 12-06-2017 και ώρα 15.00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 16-06-2017 και ώρα 10.00 π.μ.
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
12. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Έξι(6) μήνες
13. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
14. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
 
 
επικοινωνήστε μαζί μας:
Δήμος Ηράκλειας
Πλατεία Μπακογιάννη 2
62400 Ηράκλεια
Τηλέφωνο: 2325350100 - 105
Φαξ: 2325350159
e-mail : info@dimosiraklias.gr

Εθνικό αστεροσκοπείο ΑΘηνών

Μετεωρολογικός σταθμός Δήμου Ηράκλειας - Τ.Κ. Κοίμησης

Ιδιωτικός μετεωρολογικός σταθμός Ηράκλειας

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την παροχή των υπηρεσιών του και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας του. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. όρους χρήσης.